Prievaly

Rozhodnutie o umiestnení stavby-Lokalita Záhrady-Rozšírenie vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie

14.11.2019
01.12.2019