Prievaly

Slúži občanom a chalupárom obce Prievaly na bezplatné uloženie odpadu z domácností, nie firmám a živnostníkom, ktorých odpad je produktom ich podnikateľskej činnosti.

     K dispozícii sú veľkoobjemové kontajnery a za odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu je zodpovedná obec. Takto nastavenou spoluprácou obce a občanov by sme chceli efektívne  zabraňovať  vzniku čiernych skládok a udržiavať kvalitné životné prostredie. Zberné miesto je umiestnené na bývalom smetisku na konci dediny.

Otvorené je vždy v prvú sobotu v mesiaci v čase od 08.-12.00 hod.

V prípade potreby môže byť otvorené aj v iný deň po dohode s Obecným úradom. K  dispozícii bude aj poverená osoba, ktorá bude dohliadať na odkladanie odpadu. 

Veľkoobjemové kontajnery, ktoré obec zabezpečovala a umiestňovala po obci 2x do roka, takýmto spôsobom už zabezpečované nebudú z dôvodu plnenia kontajnerov odpadom, ktorý do týchto nádob nepatril a  pre tento účel je zriadené zberné miesto.

Elektroodpad 

Separovaný odpad, ako sú batérie, akumulátory, žiarivky a elektroodpad  obec zabezpečuje externou firmou.

O každej možnosti odloženia alebo vývozu odpadu budú občania včas oboznámení miestnym rozhlasom alebo oznamom na obecnej tabuli.

Zber použitého oleja

Použité rastlinné oleje a tuky v PET fľašiach majú možnosť občania priniesť do nádob umiestnených za Obecným úradom.