Prievaly

slovakflag o

Čas konania volieb :  7.00 hod.  – 20.00 hod.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 15. novembra 2014.

Čas konania volieb :  7.00 hod.  – 20.00 hod.

 

 Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

 Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Prievaloch

kandidatra-poslanci
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Prievaloch

kandidatra-starosta