Prievaly

slovakflag oPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na 
sobotu 15. novembra 2014.
Čas konania volieb : 
7.00 hod.  – 22.00 hod.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 15. novembra 2014.

Čas konania volieb :  7.00 hod.  – 22.00 hod.

 

 Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

 Prekážkou vo výkone volebného práva je- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,- výkon trestu odňatia slobody,- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 

  • Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byt' pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dni predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byt' pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru v počte 100.

 

  • Pre voľby starostu obce

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byt' pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dni predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byt' pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru v počte 100.

 

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:

• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 

  • Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 15. júla 2014 č. 3/2014 bod C4 schválilo, že Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch vo volebnom období 2014 - 2018 bude mať 7 poslancov.

  • Počet obyvateľov v obci Prievaly k 21. 8. 2014 je  973.

  • Počet podpisov na petičnom hárku v obci Prievaly je 100.

  • Podávanie kandidátnych listín najneskôr 21. septembra 2014.

  • Delegovať do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka  najneskôr 21. septembra 2014.

  • Pred uvedeným termínom doručiť kandidátne listiny v čase úradných hodín Obecného úradu Prievaly zapisovateľke miestnej volebnej komisie

       Ing. Alene Tarkošovej;

       dňa 21. septembra 2014 v čase od 16.00 hod. do 24.00 hod.

  • Kontakt na zapisovateľku mestskej volebnej komisie : 034 6599223, email – prievaly_tarkosova @ post.sk. 

 volbyoso2014