Prievaly

 Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly
Prievaly, 906 34 Prievaly

POZVÁNKA

Vážení členovia
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly, ktoré sa uskutoční :

22.03.2015 /Nedeľa/ o 14:00 hodine
v zasadačke obecného úradu Prievaly

Program:

1.   Prezentácia učastníkov od 13,30 do 14,00 hod
2.   Privítanie a úvod
3.   Voľba návrhovej komisie
4.   Správa o činnosti PS za rok 2014
5.   Správa o hospodárení za rok 2014
6.   Správa dozornej rady
7.   Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za 2013 a 2014
8.   Uznesenie
9.   Rôzne – diskusia
10. Záver

 

                                                                                                  Ing. Tibor Petráš, predseda
                                                                                                             výboru PS

Účasť na valnom zhromaždení potrebná.
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa pri prezentácii preukázať občianskym preukazom a Vami podpísaným platným splnomocnením.
V prípade ak máš záujem o odpredaj svojho podielu, môžeš tak urobiť prostredníctvom výboru pozemkového spoločenstva.