Prievaly

 

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly
Prievaly, 906 34 Prievaly
POZVÁNKA


Vážení členovia 

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: 

Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva obce Prievaly, ktoré sa uskutoční :

13.3.2016 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v zasadačke obecného úradu Prievaly

Program:

 1. Prezentácia učastníkov od 13,15 do 14,00 hod
 2. Privítanie a úvod
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti PS za rok 2015
 5. Správa o hospodárení za rok 2015
 6. Správa učtovná závierka za rok 2015
 7. Správa dozornej rady 
 8. Plán činnosti na rok 2016
 9. Plán hospodárenia na rok 2016
 10. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2015
 11. Uznesenie
 12. Rôzne – diskusia
 13. Záver

Ing. Tibor Petráš, 
predseda výboru PS


Účasť na valnom zhromaždení potrebná.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa pri prezentácii preukázať občianskym preukazom a Vami podpísaným platným splnomocnením. 

V prípade ak máš záujem o odpredaj svojho podielu, môžeš tak urobiť prostredníctvom výboru pozemkového spoločenstva.

::/fulltext::

::cck::25::/cck::