Prievaly
::cck::20::/cck::
::fulltext::
Sumár Rozpočet
2016 v €
Úprava č.1 Rozpočtovné opatrenie
č.1 - rozpočet po úprave č.1
 Bežné príjmy 667 500  0 667 500 
 Kapitálové príjmy 1 000  1 000 
 Príjmy finančných operácií  34 500  23 650  58 150 
 Príjmy spolu 703 000  23 650  726 650 
 Bežné výdavky 588 596  588 596 
 Kapitálové výdavky 61 244  23 650  84 894 
 Výdavky finančných operácií 53 160  53 160 
 Výdavky spolu 703 000  23 650  726 650 
celkom

Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č.1 zverejnené na ÚT: 29.01.2016

Uznesenie č. /2016
Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch dňa 16.02.2016
A/prerokovalo Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
B/schvaľuje Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 Tatiana Beňáková, starostka

::/fulltext:: ::cck::20::/cck::