Prievaly
::cck::21::/cck::
::fulltext::

NÁVRH

Obec Prievaly v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 zb, o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami §§ 19 a 20 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Prievaly toto

všeobecné záväzné nariadenie
číslo 1/2016
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole

Článok 1
Základné ustanovenia

Účelom Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len VZN č. 1/2016), je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Prievaly 187.

Článok 2
Predmet úpravy

 1. Toto VZN 4. 1/2016 bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prievaly, v súlade so zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon).
 2. Obec Prievaly je zriaďovateľom Základnej školy, Prievaly 187.

Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
 2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilisť.
 3. Zápis detí v Základnej škole Prievaly sa vykoná v období od 1. apríla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.
 4. Miesto zápisu: Základná škola, Prievaly 187.
 5. Termín zápisu: Presný dátum zápisu zverejní riaditeľ/ka základnej školy na vývesnej tabuli základnej školy, web-stránke  základnej školy a oznamom v miestom rozhlase, najneskôr 15 dní pred dátumom zápisu príslušného roka.
 6. Čas zápisu: od 13:00 do 17:00hod.
 7. Základná škola Prievaly pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
  •  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 Článok 4
Zrušovacie ustanovenia

 1.  Tento návrh VZN č. 1/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce dňa 29.01.2016 na dobu 15 dní.
 2. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2016 sa ruší VZN č. 3/2011.

 

V Prievaloch, 29.01.2016

Tatiana Beňáková
starostka

::/fulltext:: ::cck::21::/cck::