Prievaly

Obec Prievaly, zastúpená starostkou obce Tatianou Beňákovou, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievaly, 906 34 Prievaly 377

Dátum začatia konania:    26.11.2015

Predmet konania : vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  4 zákona na  4 ks drevín -

 

1. Smrek pichľavý - picea pungens - 102 cm,

2. Smrek pichľavý - picea pungens - 74 cm,

3. Smrek obyčajný – picea abies – 62 cm,

4. Duglaska tisolistá – pseuotsuga taxifolia – 70 cm,

 

 

ktoré rastú na pozemkoch KN-C č. 234 a 1, v k. ú. Prievaly.

Dotknuté územie:  k.ú. Prievaly, p.č.2394 – cintorín + p.č.1 – okolie kostola 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:   27.11. 2015  - 03.12.2015.

V Senici  26.11. 2015

 

 

Tatiana Beňáková

starostka obce