Prievaly

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Prievaly

 

Obec Prievaly v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov navrhuje

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIEVALY

č. 1/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Prievaly

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch, podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

 2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na jej území oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).

 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Toto neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

 1. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2 (§ 77, ods.4, písm.a, b, c a d zákona č. 582/2004 Z.z.)

 2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

 1. vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VÚC alebo obec (ďalej len „platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

§ 2

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je:

- 0,0305 EUR....... 120 l odpadová nádoba ........ frekvencia vývozu ............ 12 x za rok

- 0,0166 EUR....... 120 l odpadová nádoba ........ frekvencia vývozu ............. 26 x za rok

- 0,0173 EUR....... 240 l odpadová nádoba ........ frekvencia vývozu ............ 12 x za rok

- 0,0096 EUR....... 240 l odpadová nádoba ........ frekvencia vývozu ............ 26 x za rok

Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je:

- 0,078 EUR za 1 kilogram.

 

§ 3

Určenie poplatku

 

 1. Obec má zavedený množstvový zber a poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (u občanov, ktorí majú prevzaté zberné odpadové nádoby).

Objem zb.nádoby Frekvencia vývozu: Poplatok EUR/rok___

120 l 1 x za mesiac (12 vývozov) 44,- €

120 l 2 x za mesiac (26 vývozov) 52,- €

240 l 1 x za mesiac (12 vývozov) 50,- €

240 l 2 x za mesiac (26 vývozov) 60,- €

2. Každá fyzická osoba, ktorá je prihlásená na trvalý pobyt v nájomných bytových domoch Prievaly č. 24, 413, 414 a klienti v ZPS a ZOS Láskavé dlane, Prievaly č. 139 má určený poplatok na osobu - ročný poplatok 18,- €/osoba/ rok.

3. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá odpadovú nádobu, nemá v obci trvalý pobyt

a v obci je vlastníkom nehnuteľnosti (§ 77 ods. 2 písm.a) zákona č. 582/2004 Z.z.) a súčasne:

a) využíva túto nehnuteľnosť na chalupu, rekreáciu, má určený ročný poplatok vo výške 25,- € /rok/nehnuteľnosť,

b) nevyužíva nehnuteľnosť na rekreačné účely - má určený ročný poplatok vo výške 5,- € /rok /nehnuteľnosť.

4. Fyzická osoba – vlastník rekreačnej chaty v chatovej oblasti Buková v k. ú. Prievaly a vlastník nehnuteľností v osade u Bílikov a u Heribanov, má určený ročný poplatok vo výške 25,- € /rok/nehnuteľnosť.

5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba – podnikateľ má určený poplatok takto:

Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je:

- 0,0173 EUR....... 240 l odpadová nádoba ........ frekvencia vývozu ............ 12 x za rok

ročný poplatok vo výške 50,- € / rok.

 

 

6. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba – podnikateľ:

Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je:

0,0096 EUR ........ 240 l odpadová nádoba .......frekvencia vývozu ...........26 x za rok

ročný poplatok vo výške vo výške 60,- € / rok.

7. Poplatok za drobný stavebný odpad vzniknutý z drobných udržiavacích prác v domácnosti

(maximálne 100 kg/kalendárny rok) sa určuje ako súčin sadzby poplatku a skutočne

odovzdaného odpadu uloženého vo vreci v zbernom dvore obce a na základe vážneho lístka.

 

§ 4

Oznamovacia povinnosť

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník je povinný uviesť

svoje identifikačné údaje aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti podľa § 80 ods.

1 písm.a, b) zákona č. 582/2004 Z.z.

2. Občania a majitelia nehnuteľností v obci musia drobný stavebný odpad vzniknutý zo

stavebných prác odvážať na skládku v areáli Kameňolomu Buková alebo na skládku odpadov

v Cerovej.

§ 5

Vyrubenie poplatku a platenie poplatku

 

 1. Poplatok sa určuje na kalendárny rok a správca poplatku ho vyrubí rozhodnutím, ak poplatník využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným týmto VZN. Obec nevyrubí poplatok rozhodnutím pri poplatku určenom podľa § 3 ods. 2 tohto VZN.

2. Určený a vyrubený poplatok je splatný do 31. marca príslušného roka.

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím a tento je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

4. Od platenia poplatku za komunálny odpad sú oslobodené : základná škola, materská škola, školská jedáleň a Láskavé dlane ZOS a ZpS Prievaly – zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prievaly.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 1. Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec Prievaly prostredníctvom povereného zamestnanca obce Prievaly.

 2. Dňom účinnosti tohto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prievaly sa zrušuje VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prievaly.

 3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Prievaly v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

zastupiteľstvo obce na tomto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stúzemí obce Prievaly uznieslo dňa 13.12.2012 uznesením č. 6/2012, bod B5. Účinnosť nadobú15. dm od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, a to dňom 1.1.2014.

Tatiana Beňáková

starostka obce

Návrh VZN zverejnený: 01.12.2015

 

3