Prievaly


o miestnych daniach

vydané v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov .

 

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1

Druhy miestnych daní

 

1/ Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016

tieto miestne dane:

  1. dane z nehnuteľností ,

  2. dane za psa ,

  3. dane za predajné automaty,

  4. dane za nevýherné hracie prístroje,

  5. dane za užívanie verejného priestranstva,

  6. dane za ubytovanie.

2/ Zdaňovacím obdobím miestnej dane uvedenej v čl.1 bode 1 je kalendárny rok, ak v tomto

Všeobecne záväznom nariadení alebo § 90, ods. 3 až 6 zák. 582/2004 Z.z. nie je ustanovené

inak.

 

DRUHÁ ČASŤ

Čl. 2

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Základné ustanovenia o dani z nehnuteľnosti sú uvedené v druhej časti zákona č.548/2004 Z.z., ktoré upravujú dane z nehnuteľnosti, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, ročné sadzby dane z nehnuteľnosti, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

 

Čl. 3

DAŇ Z POZEMKOV

 

1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej podľa  prílohy č.1 zákona č.582/2004 Z.z.

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky

s chovom rýb a za ostané hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 zisteného

znaleckým posudkom podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch , tlmočníkoch

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery

pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej podľa prílohy č. 2 zákona č.582/2004

Z.z.

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Prievaly ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške :

 

Predmet dane

Hodnota pozemku

v €/1m2

Sadzba dane v %

zo základu dane

a/ orná pôda

0,4706

0,55

b/ trvalé trávnaté porasty

0,0952

0,55

c/ záhrady, zastavané plochy

a nádvoria

1,32

0,70

d/ lesné pozemky

0,1636

1

e/ rybníky

0,0331

1

f/ stavebné pozemky

13,27

0,50

g/ ostatné plochy okrem

stavebných pozemkov

1,32

0,70

 

Čl. 4

DAŇ ZO STAVIEB

Sadzba dane

 

1/ Správca dane určuje pre stavby na území obce Prievaly ročnú sadzbu dane zo stavieb za

každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 

Predmet dane

Sadzba dane

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,09 €/ 1m2

b/stavby na pôdohospodársku produkciu,

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,

stavby využívané na skladovanie vlastnej

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb

na vlastnú administratívu

0,40 €/ 1 m2

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a

domčekov na individuálnu rekreáciu

0,60 €/ 1 m2

d/ samostatne stojace garáže a samostatné

stavby hromadných garáží a stavby určené

alebo používané na tieto účely postavené

mimo bytových domov

0,20 €/ 1 m2

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

stavby využívané na skladovanie vlastnej

produkcie vrátane stavieb na vlastnú

administratívu

0,50 €/ 1 m2 (0,67)

f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú

činnosť, skladovanie a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a

zárobkovou činnosťou

1 €/ 1 m2

g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách

a/ až f/

 

0,50 €/ 1 m2

 

2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za

podlažie 0,03 €/ 1m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Čl. 5

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Prievaly je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome: 0,15 €.

 

Čl. 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1/ Správca dane ustanovuje, že oslobodzuje od dane z pozemkov, stavieb a bytov:

a) pozemky užívané školou a školskými zariadeniami,

b) pozemok, na ktorých je cintorín,

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

d) pozemky verejne prístupných parkov a verejne prístupných športovísk,

e) pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré sú priľahlé ku kostolu a kaplnke.

2/ Správca dane ustanovuje, že oslobodzuje od dane zo stavieb :

- stavby užívané na účely sociálnej pomoci,

- stavbu slúžiacu škole a školským zariadeniam,

- kostol a kaplnka.

3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:

a) 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov – držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50% na byty vo vlastníctve občanov – držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

4/ Daňovníci, ktorým patrí zníženie dane podľa ods. 3) písmená a),b) musia mať trvalý pobyt

v obci Prievaly, a sú povinní predložiť hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia dane

(preukaz ŤZP, ŤZPS).

5/ Daňovníkom, ktorým patrí zníženie podľa čl. 6 ods. 3, sa v prípade spoluvlastníctva znižuje daň

o výšku pripadajúci na ich spoluvlastnícky podiel.

 

Čl. 7

Vyrubenie a platenie dane

 

1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2 nebude vyrubovať ani vyberať.

2/ Ak výška ročnej dane vyrubenej fyzickej osobe nepresahuje 100 € a právnickej osobe 1000 €, je splatná naraz v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3/ Ak výška ročnej dane vyrubenej fyzickej osobe presahuje 100 € a právnickej osobe 1000 €,

správca dane od roku určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch splátkach, a to:

- I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

- II. splátka do 31. októbra.

4/ V prípade skoršieho uhradenia dane rozdelenej na splátky, správca dane akceptuje zníženie počtu splátok.

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ

Čl. 8

DAŇ ZA PSA

 

1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou (FO) alebo právnickou osobou(PO).

2/ Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

Čl. 9

Daňovník

 

1/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa ,

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

2/ Pre účely tohto VZN sa za držiteľa psa považuje osoba, ktorá je evidovaná ako vlastník alebo poplatník dane z nehnuteľností vo vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej je pes chovaný.

 

Čl. 10

Základ dane

 

Základom dane je počet psov.

Čl. 11

Sadzba dane a platenie dane

 

Správca dane určuje sadzbu dane za 1 psa a kalendárny rok:

a) 4 € za psa chovaného v rodinnom dome, na pozemkoch a objektoch firiem na území obce,

b) 7 € za psa chovaného v bytovom dome .

Takto určená sadzba dane platí i za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Čl.12

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. 13

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Čl. 14

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

 

Čl. 15

Základ dane

 

Základom dane je počet predajných automatov.

 

Čl. 16

Sadzba dane a platenie dane

 

Sadzba dane je:

 1. 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,

 2. 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

Čl.17

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Čl. 18

Identifikácia predajných automatov

 

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

a) názov a výrobné číslo,

b) obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu

c) adresa umiestnenia predajného automatu,

c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.

 

Čl. 19

Oslobodenie od dane

 

Od dane sú oslobodené predajné automaty umiestnené v školských zariadeniach vydávajúce potraviny.

 

PIATA ČASŤ

Čl. 20

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .

2/ Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(napríklad šípky, biliard, gulečník, stolný futbal, stolný hokej, bowling a podobné nevýherné

hracie prístroje vrátane elektronických hier).

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 21

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl. 22

Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Čl. 23

Sadzba dane a platenie dane

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je :

 1. 664 € za elektrický hrací prístroj na počítačové hry,

 2. 332 € za mechanický hrací prístroj – biliard,

 3. 100 € za mechanický hrací prístroj – stolný futbal alebo hokej,

 4. 67 € za mechanický hrací prístroj – šípky,

 5. 33,20 € za elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v ods. a) až d).

 

Čl. 24

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Čl. 25

Identifikácia nevýherných hracích prístrojov

 

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

a) názov a výrobné číslo,

b) obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného prístroja

c) adresa umiestnenia nevýherného prístroja,

d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného prístroja.

 

Čl. 26

Spoločné ustanovenia k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

1/ Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia,

v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

2/ Ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník

povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku,

alebo zániku daňovej povinnosti.

3/ Ak daňová povinnosť zanikne v zdaňovacieho obdobia , správca dane vráti pomernú časť dane

za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie

pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote podľa

zák.582/2004 Z.z. § 99 b,ods.2.

4/ Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatného rozhodnutia.

5/ Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostným

prevodom na číslo účtu 2601413002/5600. Daňovník je povinný označiť platbu dane

variabilným symbolom určeným rozhodnutím.

ŠIESTA ČASŤ

Čl.27

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného

priestranstva.

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo

vlastníctve obce a to: miestne komunikácie, námestie a iné plochy určené správcom dane.

3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

poskytovanie služieb , umiestnenie stavebného zariadenia alebo materiálu, predajného

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky

(napr. dreva),

4/ Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré

obec prenajala podľa osobitného zákona.

5/ Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla

sú:

 1. parkovisko pri Agropartnere - p.č.1546,

 2. parkovisko pri obecnom úrade a kultúrnom dome – p.č. 394,

 3. parkovisko-pozemok pri požiarnej zbrojnici – p.č.2338/2,

 4. parkovisko-pozemok pri Božej muke – p.č.2365/1,

 5. pozemok využívaný na parkovanie pri RD súp.č.285,

 6. pozemky využívané na parkovanie – p.č.217, 221/1, 519/14.

 

Čl. 28

Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m² alebo parkovacie miesto.

 

Čl.29

Sadzba dane a platenie dane

 

1/ a) Za skládku paliva, stavebného materiálu a iných druhov materiálu po 120 hodinách

(po 5.tich dňoch) za každý (aj začatý) - 0,05 € /deň/1 m²,

b) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy - 0,10 € /deň/1 m²,

2/ Za umiestnenie:

 1. cirkusu – 35 € na deň,

 2. kolotoča, hojdačky, strelnice - 2 € na deň/kus,

 3. ubytovacej maringotky, prívesu, nákladného auta - 1 € na deň/kus,

3/ Za umiestnenie predajného stánku, predajného stola alebo priestoru na trhovisku:

a) záber do 10 m² - 4 €,

b) záber nad 10 m² - 8 € ,

4/ Za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných zariadeniach v obci – terasy –

v dobe sezóny a užívania, t.j. od 15.5. do 15.9. bežného roka - zriadeného na základe žiadosti majiteľa pohostinstva alebo reštauračného zariadenia - 0,03 €/1 m²/deň,

5/ Trvalé parkovanie vozidla :

- osobné auto alebo  traktor ( za 1 ks) – ročný paušál 10 €,

- nákladný automobil – súprava ( za 1 ks) – ročný paušál 170 €.

 

 

 

Čl.30

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

Čl.31

Oznamovacia povinnosť

 

1/ Daňovník je povinný správcovi dane písomne oznámiť najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva plochu v m² a predpokladaný počet dní užívania verejného priestranstva. Zároveň je povinný ohlásiť svoje identifikačné údaje podľa osobitného zákona. 1

2/ Daň vyrubí správca dane rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

1 Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní .

 

Čl.32

Oslobodenie

 

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

 

 

SIEDMA ČASŤ

Čl. 33

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 34

Základ dane

 

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 35

Sadzba dane a platenie dane

 

1/ Sadzba dane na osobu a noc je 0,50 €.

2/ Na základe výkazov vybratej dane za ubytovanie správca dane vystaví za každý štvrťrok platiteľovi dane platobný výmer, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa doručenia.

 

Čl. 36

Oznamovacia povinnosť

 

1/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prechodné ubytovanie poskytuje, je povinná:

 1. viesť knihu ubytovaných (alebo inú obdobnú - elektronickú evidenciu) a zapisovať do nej ubytovaných občanov do 3 hodín po ich príchode a to v rozsahu: 1. údaj o mene a priezvisku, 2. dátum narodenia, 3. adresa trvalého pobytu, 4. číslo občianskeho preukazu, príp. cestovného dokladu, 5. dátum príchodu, 6. dátum odchodu (zapíše sa v deň odchodu ubytovaného),

 

 

b) viesť priebežne evidenciu prenocovaní a štvrťročne predkladať správcovi dane výkaz dane za ubytovanie vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca na tlačive určenom obcou. K tlačivu je potrebné priložiť fotokópie evidencie z knihy ubytovaných alebo zoznam ubytovaných z elektronickej evidencie za príslušné obdobie (kalendárny štvrťrok),

c) predložiť správcovi dane v čase a mieste kontroly okrem iných dokladov aj originál evidencie ubytovaných osôb, ktorým je kniha ubytovaných.

2/ Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní od začatia činnosti, s ktorou súvisí predmetná daň.

 

ÔSMA ČASŤ

Čl. 37

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

 

Sankcie za nedodržanie povinností pri správe daní podľa tohto VZN a postup pri ich ukladaní upravuje osobitný zákon 3.

3 § 154 – 157 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (účinnosť od 1.1.2012)

 

Čl. 38

Záverečné ustanovenie

 

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Prievaly v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Tatiana Beňáková

starostka obce

 

 

 

 

Návrh na VZN zverejnený dňa: 01.12.2015