Prievaly
Kapitálové príjmy Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
200 Nedaňové príjmy     1 000 0 0
  230 Kapitálové príjmy 1 000 0 0
    233 001 Z predaja pozemkov 1 000 0 0
300 Granty a transfery 0 0 0
  322 Transfery vrámci verejnej správy 0 0 0
    322001 KT miestne komunikácie 0 0 0
    322001 KT kamerový systém 0 0 0
    322001 KT rekonštrukcia PZ 0 0 0
    322001 KT rekonštrukcia námestie 0 0 0
    322001 KT kanalizácia stoka 0 0 0
    322001 KT telocvičňa 0 0 0
    322001 KT detsk. špr. a oddych.areál 0 0 0
    322001 KT aut.čakárne a park. 0 0 0
    322 001   0 0 0
Kapitálové príjmy spolu 1 000 0 0
             
Príjmy finančných operácií Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
400 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 34 500 0 0
  450 Z ostatných fin. operácií 34 500 0 0
43   453000 Prevod nevyč. FP multif .ihrisko 28 603 0 0
46   454001 Rezervný fond 5 897 0 0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0
  510 Tuzem. úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0
    513002   0 0 0
Príjmy finančných operácií spolu 34 500 0 0
             
             
Príjmy Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
Bežné príjmy 667 500 672 500 672 500
Kapitálové príjmy 1 000 0 0
Príjmy finančných operácií 34 500 0 0
Príjmy spolu 703 000 672 500 672 500