Prievaly

 

Uznesenie č.47 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ berie na vedomie starostkou určenú zapisovateľku a overovateľov zápisnice zasadnutia

OZ dňa 19.11.2015,

B/ schvaľuje: 1. navrhovateľov uznesení OZ zo dňa 19.11.2015,

2. rokovací program zasadnutia OZ dňa 19.11.2015 podľa pozvánky.

 

Uznesenie č.48 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie Správu starostky o aktuálnej finančnej situácii obce.

 

Uznesenie č.49 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch schvaľuje prípravu projektu pre stavebné povolenie prístavby požiarnej zbrojnice.

 

Uznesenie č.50 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie Správu starostky o činnosti obecného úradu a dianí v obci od posledného zasadnutia OZ.

 

Uznesenie č.51 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015.

 

Uznesenie č. 52/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ prerokovalo Úpravu rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č.2/2015

B/ schvaľuje Úpravu rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č.2/2015

 

Sumár

(v €)

Schválený rozpočet na rok 2015

Úprava

č.1

Rozpočet po úprave č.1

Úprava

č.2

Rozpočet po úprave č.2

Bežné príjmy

617 860

17 613

635 473

20 840

656 313

Kapitálové príjmy

4 200

0

4 200

40 000

44 200

Príjmy finančných

operácií

9 500

14 000

23 900

0

23 900

Príjmy spolu

631 560

32 013

663 573

60 840

724 413

Bežné výdavky

514 000

23 475

537 475

20 840

558 315

Kapitálové výdavky

59 400

8 538

67 938

 

40 000

 

107 938

Výdavky finančných operácií

58 160

0

58 160

 

0

 

58 160

Výdavky spolu

631 560

32 013

663 573

60 840

724 413

Uznesenie č. 53/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch schvaľuje návrh Zmluvy medzi Mestom Senica a Obcou Prievaly na výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na dobu určitú, a to od 1.1.2016 do 31.12.2016.

 

Uznesenie č. 54/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie členov ÚIK v zložení:

predseda Pavol Šeliga, členovia Antónia Holičová a Jozef Petrovič na výkon riadnej inventarizácie majetku Obce Prievaly k 31.12.2015.

 

Uznesenie č.55 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie informácie o aktuálnych výzvach č.13/PRV/2015, 12/PRV/2015 a 14/PRV/215 na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a príprave projektov z týchto výziev na rozvoj obce.

 

Uznesenie č. 56/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch

A/ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to:

pozemok parcela KN “C“ č. 5197 - orná pôda o výmere 1026 m2 , v k.ú. Prievaly , obec Prievaly, evidovanej na LV č.640,

B/ schvaľuje podľa § 9a odst.9 písm. c/ zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, prenájom nehnuteľnosti pozemku parcela KN “C“ č. 5197 - orná pôda o výmere 1026 m2 , v k.ú. Prievaly , obec Prievaly, evidovanej na LV č.640 žiadateľom Jozef Uhrínek a manželka Gabriela Uhrínková, Prievaly 136 na neurčitú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že uvedený pozemok doposiaľ ( od pozemkových úprav) nikto nemal prenajatý a uvedeným prenájmom sa zabezpečí efektívnosť a využiteľnosť nehnuteľnosti,

C/ schvaľuje cenu prenájmu vo výške 7 €/rok/ za výmeru 1026 m2.

 

Uznesenie č. 57/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch

A/ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to : novovytvoreného pozemku KN “C“ p. č.2365/4 - zast. plochy o výmere 139 m2 oddeleného GP č.74/2015, vyhotoviteľa Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica od pozemku parcela

reg.E-KN p.č. 2365-t.t.p., v k.ú. Prievaly, obec Prievaly , zapísaného na LV č.640,

B/ schvaľuje podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: novovytvoreného pozemku parcela č.2365/4 - zast. plochy o výmere 139 m2 oddeleného

GP č.74/2015, vyhotoviteľa Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica od pozemku parcela reg.“E“-KN p.č. 2365- t.t.p., v k.ú. Prievaly, obec Prievaly, zapísaného na LV č.640

do výlučného vlastníctva Ing. Peter Beňák, rod. Beňák a Elena Beňáková, rod. Ambrová, trvale bytom Prievaly 31, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok je susediaci k pozemku žiadateľov, p.č.2367/2, žiadateľmi udržiavaný a pre obce inak nevyužívaný,

C/ schvaľuje kúpnu cenu vo výške 2,5 € / 1 m2, spolu za výmeru 139 m2 - 347,50 EUR a všetky náklady súvisiace s  prevodom predávanej nehnuteľnosti budú znášať kupujúci.

 

Uznesenie č.58 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch ruší uznesenie č.45/2015 o zámere prenájmu časti p.č.3613 v k.ú. Prievaly.

Uznesenie č. 59/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie starostkou podané informácie o pripravovaných akciách v obci a poslancom Erikom Slezákom Správu o činnosti DHZ Prievaly v roku 2015 .

 

V Prievaloch 19.11. 2015

 

Zapísala: Bc. Daniela Pavlíková

 

Overovatelia: Antónia Holičová

                       Jozef Adamčík

 

Tatiana Beňáková, starostka