Prievaly

Starostka obce PRIEVALY

Prievaly, 11.11.2015

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania

Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 

z v o l á v a m

 

zasadanie obecného zastupiteľstva na

19.novembra 2015 /vo štvrtok/ o 18,00 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadania

  1. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice,

  2. Schválenie navrhovateľov,

  3. Schválenie rokovacieho programu

 1. Správa o finančnej situácii,

 2. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015,

 4. Úprava rozpočtu Obce Prievaly na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.2,

 5. Žiadosti, aktuálne problémy, rôzne,

 6. Diskusia,

 7. Záver.

 

 

 

 

Tatiana Beňáková

starostka obce