Prievaly

Uznesenie č.32 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ berie na vedomie: starostkou určenú zapisovateľku a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ dňa 18.9.2015,

B/ schvaľuje: 1. navrhovateľov uznesení OZ zo dňa 18.9.2015,

2. rokovací program zasadnutia OZ dňa 18.9.2015 podľa pozvánky.

 

Uznesenie č.33 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: berie na vedomie Správu starostky o aktuálnej finančnej situácii obce k 18.9.2015.

 

Uznesenie č.34 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: berie na vedomie Správu starostky o činnosti obecného úradu a dianí v obci od posledného zasadnutia OZ .

 

Uznesenie č.35 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: schvaľuje výstavbu multifunkčného ihriska na p.č.221/1 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie UV SR – 1064/2015.

 

Uznesenie č.36 /2015

A/ prerokovalo prípravu projektu z výzvy 5/PRV/2015 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť D - vybudovanie spoločných zariadení a opatrení, podopatrenie 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva .

B/ schvaľuje podanie Žiadosti o NFP z výzvy 5/PRV/2015, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D - vybudovanie spoločných zariadení a opatrení, podopatrenie 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva „Projekt pozemkových úprav Prievaly„ – výstavba poľných spevnených ciest : 2a-HJPCS, 2b-HJPCS, 5-HJPCS, 6-HJPCS, 18-HJPCS, 21-HJPCS.

Uznesenie č.37 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: berie na vedomie prípravu PHSR obce Prievaly .

 

Uznesenie č.38 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: odročuje žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbu RD a garáže na p.č.5280 Michalovi Turečkovi, Prievaly 445 .

 

 

Uznesenie č.39 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ berie na vedomie oznámenie občanov na rod. Danielových, Prievaly s.č. 20 a Milana Oravca, Prievaly 307 – na susedské obťažovanie hlukom, prachom a zápachom,

B/ poveruje starostku  písomne upozorniť rod. Danielových, Prievaly 20 a Milana Oravca, Prievaly 307 na susedské obťažovanie hlukom, prachom a zápachom.

 

Uznesenie č.40 /2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch: schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

 

Uznesenie č. 41/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: novovytvoreného pozemku p.č. 275/3 – zast. plochy o výmere 83 m2 oddeleného GP č. č.9/2015, vyhotoviteľa Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica overeného katastrálnym úradom Senica dňa 2.4.2015 pod č.187/2015 od pozemku parcela registra C-KN

p.č.275/1-zas.plochy v k.ú. Prievaly, Obec Prievaly evidovaného na LV č.640,

B/ schvaľuje podľa § 9a ods.8 , písm. e/ zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov predaj novovytvoreného pozemku parcely č. 275/3 - zast.plochy o výmere 83 m2 oddeleného GP č.9/2015, vyhotoviteľa Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica od pozemku parcela registra C-KN p.č.275/1-zas.plochy v k.ú. Prievaly, Obec Prievaly, evidovaného na LV č.640 do výlučného vlastníctva žiadateľom

Ján Záviš a manželka Lýdia Závišová, rod. Gachová, Prievaly 372, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že novovytvorený pozemok p.č. 275/3 je priľahlí k pozemku žiadateľov (p.č.590/12), je súčasťou oplotenej predzahrádky a dlhodobo žiadateľmi užívaní.

Všetky náklady s prevodom nehnuteľnosti p.č. 275/3 budú znášať kupujúci,

C/ schvaľuje kúpnu cenu predávanej nehnuteľnosti- p.č. 275/3 vo výške 2,50 EUR/ 1 m2, kúpna cena spolu 207,50 EUR ( 83 m2 x 2,5 €).

 

Uznesenie č. 42/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ prerokovalo návrh na prenájom  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to:

časti pozemku parcela registra “C“-KN č. 3596 - ovocné sady o výmere 16x40m = 640 m2, evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly,

B/schvaľuje podľa § 9a ods.9 , písm. c/ zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: časť parcely registra “C“-KN č. 3596 - ovocné sady o výmere 16x40m = 640 m2, evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly žiadateľovi Stanislavovi Tarkošovi, Prievaly 12, za účelom užínania uvedeného pozemku ako sad, na dobu neurčitú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetný pozemok( časť p.č.3596) je priľahlí k pozemku žiadateľa, je žiadateľom udržiavaný a užívaný,

C/ schvaľuje cenu nájomného 5 EUR/ rok/ prenajímanú výmeru (640m2).

 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Prievaly, a to:

Prenájom pozemku parcela registra “C“-KN č. 5197- orná pôda o výmere 1026 m2, evidovanej na LV č.1795 v k.ú. Prievaly,

B/ schvaľuje  podľa § 9a ods. 9 písm. c/ Zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Prievaly, čl.5 ods. 5 písm. c) zámer  prenájmu nehnuteľnosti – parcela KN “C“ č. 5197 - orná pôda o výmere 1026 m2 , evidovanej na LV č.1795 v k.ú. Prievaly žiadateľom Jozefovi a Gabriele Uhrínkových, Prievaly136 za účelom využitia pozemku na poľnohospodárske využitie,

C/ ukladá Obci Prievaly zverejniť zámer obce Prievaly  prenájom nehnuteľnosti – parcela KN “C“ č.5197 - orná pôda o výmere 1026 m2 v k.ú. Prievaly žiadateľom Jozefovi a Gabriele Uhrínkovým, Prievaly 136 na ÚT a na internetovej stránke obce.

Uznesenie č. 44/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch

A/ prerokovalo návrh na nakladanie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: novovytvoreného pozemku p.č. 2365/4 - zast. plochy o výmere 139 m2 vzniknutej odčlenením z pôvodnej parcely registra „E“-KN p. č.. 2365, podľa GP č.74/2015, vyhotoveného Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly,

B/ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: novovytvoreného pozemku parcela KN “C“ č. 2365/4 - zast.plochy o výmere 139 m2 oddeleného GP č.74/2015, vyhotoveného Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica od pozemku parcela registra „E“-KN p.č. 2365, evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly, žiadateľom Ing.Petrovi Beňákovi a manž. Elene, Prievaly 31 , ako prípad hodný osobitného zreteľa z  dôvodu: predmetný pozemok je priľahlí k pozemku žiadateľov, je inak obcou nevyužívaný a žiadateľmi udržiavaný,

C/ ukladá Obci Prievaly zverejniť zámer obce odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Prievaly, a to: novovytvoreného pozemku p.č. 2365/4 - zast. plochy o výmere 139 m2 vzniknutej odčlenením z pôvodnej parcely registra „E“-KN p. č.. 2365, podľa GP č.74/2015, vyhotoveného Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly žiadoteľom Ing.Peter Beňák a manželka Elena Beňáková , Prievaly 31 na ÚT a na internetovej stránke obce.

 

 

Uznesenie č. 45/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch:

A/ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Prievaly, a to:

časť pozemku parcela registra “C“-KN č. 3613- ostatná plocha o výmere 225 m2 ( 15x15m), evidovanej na LV č.1795 v k.ú. Prievaly,

B/ schvaľuje  podľa § 9a ods. 9 písm. a/ Zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Prievaly, čl.5 ods. 5 písm. a) zámer  prenájmu nehnuteľnosti – časť parcely KN “C“ č. 3613 - ostatná plocha o výmere 225 m2 , evidovanej na LV č.1795 v k.ú. Prievaly žiadateľke Jane Danielovej, Prievaly 20 za účelom využitia pozemku na podnikateľské účely - realizácia opráv drevených paliet,

C/ ukladá Obci Prievaly zverejniť zámer obce Prievaly  prenájom nehnuteľnosti – časť parcely KN “C“ č.3613 - ostatná plocha o výmere 225 m2 v k.ú. Prievaly žiadateľke Jane Danielovej, Prievaly 20 ,m Ł na ÚT a na internetovej stránke obce.

Uznesenie č. 46/2015

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch berie na vedomie : správu o pripravovaných akciách v obci Prievaly a rôzne iné informácie o dianí v obci.

 

 

V Prievaloch 19.09. 2015

 

Zapísala: Bc. Daniela Pavlíková

 

Overovatelia: Pavol Šeliga

Marta Škodová

 

 

 

Tatiana Beňáková, starostka