Prievaly

Obec Prievaly v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č.44/2015 zo dňa 18.9.2015 zverejňuje zámer  predaja nehnuteľného majetku obce.

Predmet prevodu -  predaj nehnuteľnosti – novovytvorenej parcely KN “C“ č. 2365/4
- zast. plochy o výmere 139 m
2 vzniknutej odčlenením od pozemku parcela registra „E“-KN p.č. 2365, evidovanej na LV č.640 v k.ú. Prievaly, podľa GP č.74/2015, vyhotoveného Geoterra s.r.o., Priemyselná 287/6, Senica žiadateľom Ing. Petrovi Beňákovi a manželke Elene Beňákovej, rod. Ambrovej, Prievaly 31 .

Odôvodnenie: Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť , že predmetný pozemok je priľahlí k pozemku žiadateľov p.č. 2367/2, žiadateľmi udržiavaný a pre obec inak nevyužívaný.

Schválenie prevodu – predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom nasledovného rokovania Obecného zastupiteľstva v Prievaloch.

Vyvesené: 04.11.2015

Zvesené:

 

                                                 Tatiana Beňáková

starostka obce