Prievaly

Obec Prievaly v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Prievaly, čl.5 ods. 5 písm. c) a v súlade s uznesením č.43/2015 zo dňa 18.9.2015 zverejňuje zámer  prenájmu nehnuteľného majetku obce.

Predmet prenájom pozemku -  prenájom nehnuteľnosti – parcela KN “C“ č. 5197
- orná pôda o výmere 1026 m
2 , evidovanej na LV č.1795 v k.ú. Prievaly žiadateľom Jozefovi Uhrínkovi a manželke Gabriele Uhrínkovej, Prievaly 136 za účelom využitia pozemku na poľnohospodárske účely.

Odôvodnenie: v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Prievaly, čl.5 ods. 5 písm. c) je skutočnosť , že prenájmom sa zabezpečí efektívnosť a využiteľnosť nehnuteľnosti.

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom nasledovného rokovania Obecného zastupiteľstva v Prievaloch.

Vyvesené: 4.11.2015

Zvesené:

 

                                                  Tatiana Beňáková

starostka obce