Prievaly

Starostka obce PRIEVALY

Prievaly, 08.09.2015

 

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania

Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 

z v o l á v a m

 

zasadanie obecného zastupiteľstva na

 

18. septembra 2015 /v piatok/ o 18,00 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

{slider=Program zasadania}

 1. Otvorenie zasadania

  1. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice,

  2. Schválenie navrhovateľov,

  3. Schválenie rokovacieho programu,

 1. Správa o finančnej situácii,

 2. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 3. Aktuálne problémy, žiadosti, rôzne,

 4. Diskusia,

 5. Záver.

{/slider}

Tatiana Beňáková

starostka obce