Prievaly

Obec PRIEVALY

zastúpená štatutárnym orgánom, starostkou obce, v zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:


Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Prievaly 187 s nástupom od 1.8.2015.


Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov,
•    odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy a školského zariadenia podľa  Vyhlášky Ministerstva školstva  SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
•    I. atestácia alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
•    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné požiadavky:

•    občianska bezúhonnosť,
•    znalosť príslušnej legislatívy,
•    komunikatívnosť,
•    organizačné schopnosti,
•    osobné a morálne predpoklady,
•    aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s počítačom vítaná.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

•    prihláška do výberového konania,
•    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•    profesijný životopis ( s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu ) prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,
•    doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
•    vlastný projekt koncepcie riadenia školy,
•    aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•    súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
•    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

   Prihlášky žiadame doručiť v obálke označené

„Výberové konanie–ZŠ PRIEVALY – neotvárať“ , najneskôr do 10. júla 2015 do 14,00 hod.  na adresu:

Obec Prievaly
Obecný úrad
906 34 Prievaly 189

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania.

V Prievaloch, dňa 11.júna 2015

                                                                                  Tatiana Beňáková
                                                                                  starostka obce