Prievaly

Starostka obce PRIEVALY

Prievaly, 23.5.2015

 

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania

Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 

z v o l á v a m

 

zasadanie obecného zastupiteľstva na

 

9. júna 2015 /v utorok/ o 18,30 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadania

  1. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice,

  2. Schválenie navrhovateľov,

  3. Schválenie rokovacieho programu,

 1. Správa o finančnej situácii,

 2. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 3. Záverečný účet obce za rok 2014

4.1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Prievaly za rok 2014,

4.2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2014,

4.3. Schválenie „Záverečného účtu Obce Prievaly za rok 2014“

 1. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 1/2015,

 2. Aktuálne problémy, žiadosti, rôzne,

 3. Diskusia,

 4. Záver.

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Beňáková

starostka obce