Prievaly

 

 

Starostka obce PRIEVALY

Prievaly, 23.3.2015

 

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania

Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 

z v o l á v a m

 

zasadanie obecného zastupiteľstva na

 

30. marca 2015 /v pondelok/ o 18,30 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadania,

  1.1. Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice,
  1.2. Schválenie navrhovateľov,
  1.3. Schválenie rokovacieho programu,

 1. Správa o finančnej situácii,

 2. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015,

 4. Návrh VZN č.1/2015 - Štatút Obce Prievaly ,

 5. Návrh VZN č.2/2015 - Organizačný poriadok Obce Prievaly,

 6. Prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,

 7. Aktuálne problémy, žiadosti, rôzne,

 8. Diskusia,

10. Uznesenia,

11. Záver.

 

Tatiana Beňáková
starostka obce