Prievaly

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

A Berie na vedomie

1 Starostkou určených overovateľov a zapisovateľku zápisnice,
2 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2015,
3 Viacročný rozpočet obce na roky 2016  a 2017:

Sumár

 Rozpočet 2016 v €

 Rozpočet 2017 v €

Bežné  príjmy

 

 

 

608 030

600 230

Kapitálové príjmy

 

 

0

0

Príjmy  finančných  operácií

 

0

0

Príjmy   spolu

 

 

 

608 030

600 230

Bežné výdavky

 

 

 

500 000

500 000

Kapitálové výdavky

 

 

56 356

47 684

Výdavky finančných operácií

 

51 674

52 546

Výdavky spolu

 

 

 

608 030

600 230

 

B Schvaľuje
1 Návrhovú komisiu,
2 Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
3 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
4 Rozpočet na rok 2015:

 

Sumár

 Rozpočet 2015 v €

Bežné príjmy

 

 

 

617 860

Kapitálové príjmy

 

 

4 200

Príjmy  finančných operácií

 

9 500

Príjmy spolu

 

 

 

631 560

Bežné výdavky

 

 

 

514 000

Kapitálové  výdavky

 

 

59 400

Výdavky  finančných operácií

 

58160

Výdavky spolu

 

 

 

631 560

5 Príspevok  pre ZO JD Slovenska – Prievaly na rok 2015 v sume 250 € na kultúrne a relaxačné vyžitie.

C Neschvaľuje

1. Žiadosť Jozefa Hlavatého ml., Prievaly 337 o odkúpenie obecnej p.č.617 v k.ú. Prievaly.


V Prievaloch 15.12. 2014

 

Zapísala:        Bc.Daniela Pavlíková

 

Overovatelia: Erik Slezák
                  Pavol Šeliga                                                    

 

                                                         Tatiana Beňáková, starostka