Prievaly

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva.

 2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií.

 4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

   

Obecné zastupiteľstvo

 1. Berie na vedomie

 1. starostkou určených overovateľov a zapisovateľku zápisnice,

 2. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,

 3. vystúpenie novozvoleného starostu,

 4. starostkou povereného poslanca Alojza Vitteka na výkon funkcie zástupcu starostu,

 5. náplne práce komisií pri OZ.

 1. Konštatuje, že

 1. zvolená starostka obce Tatiana Beňáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce,

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Adamčík, Antónia Holičová, Jozef Petrovič, Erik Slezák, Pavol Šeliga, Marta Škodová, Alojz Vittek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 1. Poveruje

 1. poslanca Alojza Vitteka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 1. Schvaľuje

 1. Program zasadnutia OZ,

 2. Rozdelenie obce Prievaly podľa obvodov pre poslancov obecného zastupiteľstva

na volebné obdobie 2014 – 2018.

 1. Sobášiacich poslancov Jozefa Adamčíka a Alojza Vitteka.

 2. Miesto sobášov: sobášnu sieň a podľa zákona dôstojne pripravené prostredie (za poplatok),

 3. Sobášne dni: piatok a sobota, v čase od 14,00 do 17,00 hod.

 1. Zriaďuje

 1. Komisiu rozvoja, vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí,

 2. Komisiu výstavby, územného plánovania, poľnohospodárskeho, vodného a lesného hospodárstva,

 3. Komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia,

 4. Komisiu finančnú a pre správu obecného majetku, obchodnú a cestovného ruchu,

 5. Komisiu na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majetkového priznania starostu .

 1. Určuje

 1. Výšku mesačného platu starostky podľa §4 ods.4 zákona č.253/1994 Z.z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Podľa § 3 ods. 1 - zo zákona, mesačný plat starostky je v sume 1.360 €.

 1. Volí

 1. predsedu komisie rozvoja, vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí : Antóniu Holičovú,

členov: Jozefa Adamčíka, Martu Škodovú, Mgr. Martina Sládeka, Ivetu Holičovú, Mgr. Janu Polákovú, Mgr. Gabrielu Tunákovú, Margitu Petrášovú, Mgr. Ľubicu Kiráľovú, Dominika Mihála, Miriamu Šeligovú,

zapisovateľku: Ing. Alenu Tarkošovú,

 1. predsedu komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárskeho, vodného a lesného hospodárstva : Jozefa Petroviča,

členov : Pavla Šeligu, Ing. Tomáša Olšovského, Ing. Petra Holiča, Milana Bílika,

zapisovateľku: Bc. Danielu Pavlíkovú,

 1. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Erika Slezáka,

členov: Pavla Šeligu, Jozefa Petroviča , Ing. Tomáš Olšovského,

Zapisovateľku: Bc. Danielu Pavlíkovú,

 1. predsedu komisie finančnú a pre správu obecného majetku, obchodnú a cestovného ruchu: Alojza Vitteka ,

členov: Martu Škodovú, Ing. Slavomíru Lukáčkovú, Jozefa Holiča, Jozefa Vaneka, Danu Bílikovú,

zapisovateľku: Bc. Danielu Pavlíkovú,

 1. predsedu komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra: Pavla Šeligu ,

členov: Alojza Vitteka , Antóniu Holičovú,

zapisovateľku: Bc. Danielu Pavlíkovú.

V Prievaloch, 4.12. 2014

 

Zapísala: Bc. Daniela Pavlíková

Overovatelia: Antónia Holičová

Jozef Adamčík

Tatiana Beňáková, starostka