Prievaly

Uznesenie č.6/2014

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Prievaloch, konaného dňa 24.11.2014.

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

  1. Berie na vedomie

 

        1. Starostkou doporučenú návrhovú komisiu a starostkou určených overovateľov zápisnice a zapisovateľku,

        2. Správu o kontrole uznesení,

  1. Správu o finančnej situácii obce,

  2. Správu o činnosti obecného úradu a dianí v obci od posledného zasadnutia OZ,

  3. Hodnotiacu správu za volebné obdobie 2011-2014,

  4. Správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2014.

 

 

  1. Schvaľuje

 

    1. Program zasadnutia OZ podľa zverejnenej pozvánky,

    2. Úpravu rozpočtu Obce Prievaly na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.2.

 

 

V Prievaloch 24.11. 2014

 

Zapísala: Dana Hološková

 

Overovatelia: Jozef Holič

Pavol Holič

 

Tatiana Beňáková

starostka