Prievaly

Uznesenie č.5/2014

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Prievaloch, konaného dňa 28.10.2014.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

 1. Berie na vedomie

 1. Starostkou doporučenú návrhovú komisiu a starostkou určených overovateľov zápisnice a zapisovateľku,

 2. Správu o kontrole uznesení,

 3. Správu o finančnej situácii obce,

 4. Správu o činnosti obecného úradu a dianí v obci od posledného zasadnutia OZ,

 5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014.

 

 

 1. Schvaľuje

  1. Program zasadnutia OZ podľa zverejnenej pozvánky,

  2. Súhlasné stanoviská k výstavbám rekreačných chát v časti Buková-Hrúdky,

  3. Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici medzi obcou Prievaly a Mestom Senica,

  4. Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s Mestom Senica,

  5. Žiadosť Jozefa Petroviča, Prievaly 431 o prenájom priestoru v prípravnej miestnosti domu smútku na vybudovanie mraziaceho boxu v rozmere 2,5 m x1,4 m = 3,5 m2, na dobu 20 rokov, za cenu prenájmu 16,60 €/1 m2/rok, s realizáciou do konca roka 2015.

  6. Prenájom triedy v budove základnej školy neziskovej organizácii MISERICORDIA na výučbu kurzu opatrovateľskej služby v mesiacoch november a december 2014, za cenu prenájmu za celý kurz 100 €.

  7. Prenájom bytu v budove s.č.141 Ľudovítovi Ščepkovi, Prievaly 139, za cenu prenájmu 25 €/mesiac+ vodné a stočné podľa spotreby + poplatok za KO, na dobu 10 rokov. Vzniknuté náklady obce na vybudovanie elektrickej prípojky pre budovu s.č.141 zaplatí obec. Po vyrovnaní týchto nákladov obci, takto schválené nájomné bude prenajímateľ platiť Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Prievaly.

 

 

 1. Nesúhlasí

  1. So spolufinancovaním nákladov podľa predloženej kalkulácie Trnavského samosprávneho kraja v sume 8.645 € - získaná tržba z dopravy (bez DPH) na spoje

č.25 s odchodom o 19,05 hod. z Jablonice a príchodom o 19,30 hod. Plavecký Peter a spoj 32 s odchodom o 18,40 hod. z Plaveckého Petra a príchodom do Jablonice o 19,00 hod. V prípade spolupodieľania sa na uvedených nákladoch obcami Cerová a Plavecký Peter predpokladaný príspevok by bol cca 2.500 €/rok /obec.

V Prievaloch 28.10. 2014

 

Zapísala: Dana Hološková

 

Overovatelia: Antónia Holičová

                         Pavol Šeliga 

                                                                                                                                                                                         Tatiana Beňáková, starostka