Prievaly

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 1. Berie na vedomie

 1. Starostkou doporučenú návrhovú komisiu, starostkou určených overovateľov zápisnice a zapisovateľku.

 2. Správu o kontrole uznesení.

 3. Správu o finančnej situácii obce.

 4. Správu o činnosti obecného úradu a dianí v obci od posledného zasadnutia OZ.

 5. Výpoveď Petra Kubiša, Pečnianska 9, Bratislava Zmluvy o nájme a kúpe prenajatej veci zo dňa 15.12.2008 a jej dodatkov 1,2,3,4.

 6. Správu o príprave osláv 575.výročia prvej písomnej zmienke o obci,  4. ročníka festivalu MAS Podhoran a  40. výročia PZ Kamenec.

 

 1. Odročuje

1. Žiadosť Petra Pavlíka a manželky Jany, Prievaly 24 o kúpu novovytvorenej

p.č.651/5, s návrhom zverejniť žiadosť o kúpu.

2. Žiadosti o súhlasné stanoviská k výstavbám rekreačných chát na p.č.937/26-42

v chatovej oblasti Buková-Hrúdky-zistiť vlastníka vodovodu.

 

 1. Schvaľuje

 1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zverejnenej pozvánky.

 2. Prenájom p.č.3647 o výmere 198 207 m2 na dobu 50 rokov (prenájom počítaný

od 15.12.2008), za účelom budovania športového areálu Golf a relax Prievaly,

  1. za cenu nájmu 0,005 centov za 1m2 /rok, so splatnosťou nájmu ½ do 31.8. a zvyšok do 31.12. príslušného roka,

  2. cenu pri predaji ( po skolaudovaní športového areálu) 1,66 € za 1m2, spolu za výmeru 198 207 m2 = 329 023,62 €.

 1. Vydanie Súhlasného stanovisko k výstavbe RD na p.č.5101- ostatná plocha žiadateľom Ing.Andrej Holič a manželka Petra Holičová.

 

V Prievaloch 15.8. 2014

 

Zapísala: Dana Hološková

 

Overovatelia: František Hološka

                       Mgr. Martin Sládek

Tatiana Beňáková, starostka