Prievaly

Starostka obce PRIEVALY
                                                                                                                              Prievaly, 20.10.2014

O Z N Á M E N I E
o konaní riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na
28.októbra 2014 /v utorok/ o 18,30 hodine,
do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie a  schválenie rokovacieho programu,
2. Voľba návrhovej komisie , určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola plnenia uznesení,
4. Správa o finančnej situácii,
5. Správa o činnosti obecného úradu od posledného  zasadnutia obecného zastupiteľstva,
6. Prerokovanie a schválenie Správy o výchovne- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy v školskom roku 2013/2014,
 7. Prerokovanie a schválenie Dodatku č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici – stavebný úrad a Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s Mestom Senica,
 8. Žiadosti, aktuálne problémy, rôzne,
 9.   Diskusia,
10.  Rekapitulácia uznesení,
11.  Záver.  


                                                                                                  Tatiana Beňáková
                                                                                                    starostka obce