Prievaly

 

Obec PRIEVALY


Nariadenie č. 1/2014

starostky obce PRIEVALY na vykonanie opatrenia
celoplošnej deratizácie v katastri obce Prievaly.

 

     Nariaďuje sa všetkým povinným subjektom podľa §§ 52 a 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vykonať celoplošnú celoobecnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 6.10.2014 do 19.10.2014.
Za účelom realizácie tohto opatrenia sa nariaďuje:

1. Fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom vykonať deratizáciu v objektoch  
    určených na podnikanie, predovšetkým objektoch školských zariadení, zdravotníckych
    zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych
    a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby a v potravinárskych
    prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín a poživatín, v skladoch
   ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
2. Fyzickým osobám – občanom vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch
    hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti
    sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode č. 1.
3. Realizácia deratizácie musí byť efektívna a preto musí byť uskutočnená buď
    prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie alebo svojpomocne
    (u fyzických osôb – občanov) komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené   
    a schválené na tento účel.
4. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať musia byť aj fyzicky upratané, zbavené
    materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
5. Vykonanie deratizácie preukážu fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby
    potvrdením, ktoré zašlú na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici,
    Kolónia 557. Potvrdenie vydá firma vykonávajúca deratizáciu.


          V prípade, že podnikatelia si vykonajú deratizáciu svojpomocne, predložia na RÚ VZ
    so sídlom v Senici čestné prehlásenie doložené pokladničným blokom z predajne
    s uvedeným názvom prípravku, ktorý bol na tento účel použitý v termíne do 14 dní od
    vykonania deratizácie.

Nariadenie starostu obce je vydané na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pod číslom RÚVZ/2014/5589/EPI/Pet zo dňa 23.9.2014


                                                                                             Tatiana Beňáková
                                                                                               starostka obce

Vyvesené: 3.10.2014                            
Zvesené: