Prievaly

 

Starostka obce PRIEVALY

Prievaly, 8.08.2014

 

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania

Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 

z v o l á v a m

 

zasadanie obecného zastupiteľstva na

15.augusta 2014 /v piatok/ o 19,00 hodine,

 

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu,

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,

 3. Kontrola plnenia uznesení,

 4. Správa o finančnej situácii,

 5. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 6. Aktuálne žiadosti, rôzne:

 1. žiadosť FIS Golf s.r.o., Kapicova 11, 851 01 Bratislava o prenájom p.č.3647 vo výmere 198 207 m2 za účelom budovania športového areálu Golf a relax Prievaly,

 2. žiadosť k výstavbe RD extravilán obce a žiadosti o súhlasné stanovisko k výstavbám chát v chatovej oblasti Hrúdky,

 3. rôzne,

 1. Oboznámenie s prípravou osláv 575. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 4.ročníka festivalu MAS Podhoran,

 2. Diskusia,

 3. Uznesenia,

 4. Záver.

 

 

 

 

Tatiana Beňáková

starostka obce