Prievaly

Starostka obce PRIEVALY
                                                                                                                                             Prievaly, 8.07.2014


O Z N Á M E N I E o konaní riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na
15.júla 2014 /v utorok/ o 19,00 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie a  schválenie rokovacieho programu,
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola plnenia uznesení,
4. Správa o finančnej situácii,
5. Správa o činnosti obecného úradu od  posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
6. Návrh úpravy  rozpočtu obce na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.1,
7. Určenie počtu poslancov OZ pre volebné obdobie 2015-2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2015- 2018,
8. Príprava osláv 575. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 4.ročníka festivalu MAS Podhoran,
9. Žiadosti, aktuálne problémy,rôzne,
10.Diskusia,
11.Uznesenia,
12.Záver.

   
                                                                                                  Tatiana Beňáková
                                                                                                    starostka obce