Prievaly

-  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
-  o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na   
   činnosť školského klubu detí,
-  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť   
   centra voľného času,
-  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na  čiastočnú úhradu   
   nákladov, o výške príspevku za stravovanie ostatných stravníkov  
   a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch  v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.2 (ďalej len Dodatok č.2)  k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č.2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na   činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť   centra voľného času, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na  čiastočnú úhradu   nákladov,
o výške príspevku za stravovanie ostatných stravníkov  a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni (ďalej len VZN)  zo dňa 9.8.2011 a jeho Dodatku č.1 zo dňa 9.12.2013  sa  mení nasledovne:

V § 5.4  odseku 5 sa  celý ruší,

V § 5.4 odsek 5 sa nahrádza novým odsekom 5 v nasledovnom znení:  
                                                                   
- dôchodcovia v ND Senior
                 Raňajky      Desiata             Obed       Olovrant        Večera            Spolu                                     
                  0,55           0,30                2,50         0,30              1,75              5,40

 

Návrh tohto Dodatku č.2  ktorým sa  dopĺňa VZN č.2/2011 bol zverejnený dňa 28.04.2014 na úradnej tabuli Obce Prievaly.
Dodatok č.2 bol schválený  na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Prievaloch dňa  ............, uznesením č.    /2014, vyhlásený dňa .................... vyvesením na úradnej tabuli Obce Prievaly a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

V Prievaloch  28.04. 2014  

 

                                                                                                                           Tatiana Beňáková
                                                                                                                              starostka obce