Prievaly

 

Starostka obce PRIEVALY
                                                                                                                                                       Prievaly, 28.04.2014


O Z N Á M E N I E o konaní riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na

12.mája 2014 /v pondelok/ o 18,30 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Otvorenie a  schválenie rokovacieho programu,

  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,

  3. Kontrola plnenia uznesení,

  4. Správa o finančnej situácii,

  5. Správa o činnosti obecného úradu od  posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

  6. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky  obce k 31.12.2013 a správy o overení súladu Výročnej správy  obce s účtovnou závierkou,

  7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2013,

  8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013,

  9. Dodatok č.2 k    V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u   n a r i a d e n i u   č.2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na   činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť   centra voľného času, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na  čiastočnú úhradu   nákladov, o výške príspevku za stravovanie ostatných stravníkov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.

 10. Prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov    obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,

  11.  Aktuálne problémy, žiadosti, rôzne,

  12.  Diskusia,

  13.  Uznesenia,

  14.  Záver.

                                                                                                                                          Tatiana Beňáková
                                                                                                                                             starostka obce