Prievaly

 

OBEC PRIEVALY

so sídlom: Obecný úrad Prievaly, 906 34 Prievaly 189,
v zastúpení: Tatianou Beňákovou, starostkou obce

v y h l a s u j e
v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Prievaly 187,
s termínom nástupu 01.07.2014.

 

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch,
b) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009,
f) ovládanie štátneho jazyka.

 

2) Ostatné kritériá a požiadavky :
a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej pre výkon funkcie,
e) flexibilita.

 

3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e)  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
f) písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
g) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013
    Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:

 

Dolupodpísaná/ý .................................................... (titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas OBCI Prievaly, so sídlom Prievaly 189, 906 34 na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na riaditeľa .....................................   (príslušná škola).
Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľ................................................... (príslušná  škola).

    
V Prievaloch dňa .................................

                                                                                                           podpis uchádzača/ky

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí na adresu:  Obecný úrad PRIEVALY,  906 34 Prievaly 189 alebo  do podateľne Obecného úradu v Prievaloch v termíne do 19.05.2014 vrátane do 12.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením obálky:
„Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy  – Neotvárať!“

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 034 6599134.

Vyhlasovateľ tohto výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Prievaloch dňa 11.04.2014


                                                                                    Tatiana Beňáková, v.r.
                                                                                              starostka