Prievaly

Obec Prievaly

hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2014

I. polrok 2014

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva podľa §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. z. za 2. polrok 2013
                                                                                          termín: január – február 2014

2. Kontrola vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov s dôrazom na vyhotovenie inventúrnych súpisov za rok 2013
                                                                                          termín: január – február 2014

3.Kontrola a schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2013 s dôrazom na to, aby
Záverečný účet obsahoval údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtom klasifikácie podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
                                                                                          termín:  február – marec 2014

4. Kontrola cestovných náhrad na Obecnom úrade v Prievaloch – dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 283/2002 Zb. z. za rok 2013
                                                                                           termín: apríl – máj 2014

5.Finančná kontrola pokladnice a bankových účtov obce za I. a II. štvrťrok 2014 podľa zákona č. 502/2001 Zb. z.
                                                                                           termín: apríl – júl 2014

6.Kontroly vykonávané podľa zákona č. 369/2004 Zb. z. o obecnom zriadení § 18 f bod h na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva v Prievaloch
                                                                                            termín: január – jún 2014

II. polrok 2014
             
1. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok obce za I. polrok 2014 podľa zákona č. 563/2009 Zb. z. o správe daní
termín: júl – august 2014

2. Kontrola a preverenie zmluvných vzťahov a zverejňovanie zmlúv na internetovej stránke so zameraním na nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy a ostatné zmluvy.

                                                                                      termín: september – október 2014


3. Finančná kontrola pokladnice a bankových účtov obce  za III. a IV. štvrťrok 2014 podľa zákona č. 502/2001 Zb. z.
termín: november – december 2014

4. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých  obcou podľa zákona č. 583/2004 Zb. z.

termín: november – december 2014


5. Kontroly vykonávané podľa zákona č. 369/2004 Zb. z. o obecnom zriadení § 18 f bod h na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva v Prievaloch.

termín: júl – december 2014

Ostatná činnosť
 
1. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2015
2. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.
3. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014
4. Spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc obce.
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti účasťou na seminároch a školeniach.

                                                                                                   Ing. Dana Černeková v. r.