Prievaly

 

Starostka obce PRIEVALY
                                                                                                                                                       Prievaly, 12.02.2014


O Z N Á M E N I E o konaní riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

 

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na

20.februára 2014 /vo štvrtok/ o 18,00 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom:

 

  • Otvorenie a  schválenie rokovacieho programu,
  • Voľba návrhovej komisie,  určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
  • Kontrola plnenia uznesení,Správa o finančnej situácii,
  • Správa o činnosti obecného úradu od posledného  zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2014,
  • Návrh  rozpočtu  obce Prievaly na roky 2014-2016,
  • Aktuálne problémy, žiadosti, rôzne,
  • Diskusia,
  • Uznesenia,
  • Záver.

                                                                                                                                          Tatiana Beňáková
                                                                                                                                             starostka obce