Prievaly

V zmysle §44 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o vyhodnotení ponúk a poradie uchádzačov v rámci podlimitnej zákazky: "Prievaly - rekonštrukcia VO" zverejnenej vo vestníku ÚVO č.58/2013 dňa 22.3.2013 pod označením 4316-MSP.

 

Konečné poradie uchádzačov:

 

P.č.

Obchodné meno, sídlo uchádzača

Návrh na plnenie kritéria

Počet pridelených bodov

1.

O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Kritérium č.1 – 179 999,10 EUR s DPH

Kritérium č.2 – 24 hodín

100,00%

2.

Enermont, s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, Slovenská republika

Kritérium č.1 – 266 344,30 EUR s DPH

Kritérium č.2 – 24 hodín

74,07%