Prievaly

Starostka obce PRIEVALY

                                                  Prievaly, 02.12.2013

 

O Z N Á M E N I E

o konaní riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

Na základe §-u 12, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom OZ

 z v o l á v a m

 zasadanie obecného zastupiteľstva na 09. decembra 2013 /v pondelok/ o 17,30 hodine,

do obradnej siene obecného úradu s nasledovným programom: 

1. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu,
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola plnenia uznesení,
4. Správa o finančnej situácii,
5. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
6. Návrh VZN č.4/2013 o miestnych daniach,
7. Návrh VZN č.5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prievaly, 
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o výške príspevku na stravovanie ostatných stravníkov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni,
9. Žiadosti, rôzne,
10. Diskusia,
11. Uznesenia,
12. Záver. 

 

 

 

                                                                                                  Tatiana Beňáková

                                                                                                    starostka obce