Prievaly

 

Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch, podľa § 6, ods. 1 a § 4, ods. 1,  Zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)  uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2015:

 

ŠTATÚT OBCE PRIEVALY

Základné ustanovenia

 

§ 1 Predmet úpravy

 1. (1)Štatút obce PRIEVALY (ďalej len „Štatút“) upravuje  podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  v podmienkach  Obce Prievaly (ďalej len „obec“). 

 2. (2)Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone samosprávy upravenú zákonom 1). 

 3. (3)Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa orgány Obce Prievaly. 

§ 2 Vymedzenie samosprávy

 1. (1)Územie obce tvorí katastrálne územie o výmere 1 500 ha. Územie obce je vyznačené na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu. 

 2. (2)Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade osobitnými právnymi predpismi.  

§3 Symboly  obce

 (1)Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať, insígnie. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú v prílohe č. 2 Štatútu.
(2)   Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom neznižujúcich ich dôstojnosť.

§4 Orgány samosprávy

(1) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona 2), sú obecným zastupiteľstvom v obci nasledovné komisie:

 1. a)komisia  rozvoja,  vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí, 

___________________

1) Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

_______________________________________________________________________________________________________________

 1. b)komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárskeho, vodného a lesného hospodárstva, 

 2. c)komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia, 

 3. d)komisia finančná a pre správu obecného majetku, obchodná a cestovného ruchu, 

 4. e)komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majetkového priznania starostu. 

 Zriadenie iných komisií alebo zmenu ich názvu a predmet pôsobenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov.

(3) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek obce je v prílohe č. 3 Štatútu.

§ 5 Základné úlohy komisií

Ak nie je príslušným rozhodnutím zastupiteľstva stanovená pôsobnosť komisie inak, platí, že úlohou každej komisie na zverenom úseku je najmä:

 •  sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov 

 •  z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj obce v danej oblasti, 

 • predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce ako podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti, 

 •  kontrolovať plnenie nariadení obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy, 

 • formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam zastupiteľstva. 

§ 6 Zapojenie obyvateľov do samosprávy

 (1) Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon 3).

(2) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s poslancami a s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva,  predkladaním podnetov a pripomienok  písomne  alebo priamo v diskusii na zasadnutiach zastupiteľstva.

(3) Pre zapojenie občanov do práce v komisii sa uplatňuje nasledovný postup:

Zastupiteľstvo zvolí predsedu komisie. Záujemcovia o prácu v komisii sa môžu obrátiť so svojim podnetom na  predsedu komisie, na ktoréhokoľvek poslanca, na obecný úrad alebo na starostu. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo 4).

_________________________

2) Podľa § 10, ods.1 obecné zastupiteľstvo a starosta, podľa § 18 hlavný kontrolór

3) § 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie obyvateľov obce a verejné zhromaždenie obyvateľov obce)

4 ) § 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_______________________________________________________________________________________________________________

 (4) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

§ 7 Zverejňovanie

 (1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií 5), je tabuľa umiestnená pri vstupe na schodoch do budovy  obecného úradu s označením  „Úradná tabuľa Obce Prievaly”.

(2) Obvyklým spôsob zverejnenia 6) je v obci vyhlásenie v obecnom rozhlase. V prípade rozsiahlejších dokumentov, ako napr. rozpočet, nariadenia a pod. sa v obecnom rozhlase uverejní miesto zverejnenia plného textu a doba po ktorú je zverejnenie textu k dispozícii.

(3) Obec má internetovú stránku www.prievaly.sk, na ktorej zverejňuje návrhy a schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory, dokumenty a tlačivá pre obyvateľov, zápisnice a uznesenia z rokovaní zastupiteľstva a iné dôležité informácie.

(4) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné 7) na požiadanie na obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu.

§ 8 Organizácia a riadenie samosprávy

(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov (príloha č. 3).
(2) Obecné organizačné jednotky:

 • obecný úrad, 

 • základná škola so školským klubom, 

 • materská škola, 

 • školská jedáleň, 

 • zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby - Láskavé dlane 

 • Spoločný obecný úrad – stavebný odbor a sociálny odbor  

 • kultúrny dom,  

 • obecná knižnica,  

 • dom smútku,  

 • dobrovoľný obecný hasičský zbor,   

nemajú právnu subjektivitu a sú súčasťou právnickej osoby obce.

_______________________

5 ) Napr. § 6 ods.3, ods.8 a ods.9, § 11a ods.5, § 12 ods.1 a § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6 ) Napr. § 6 ods.3, a ods.9, § 9 ods.3, § 18a ods.2 a § 18f ods.1 písm.b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
7 ) § 6 ods.10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. _______________________________________________________________________________________________________________

§ 9 Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek

(1) Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy upravených zákonom8).

(2) Obecnému zastupiteľstvu sú vyhradené 9) nasledovné veci správy obce:

Okrem základných otázok v zmysle § 11, ods. 4 zákona o obecnom zriadení sú to:

a) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k investičnej činnosti v obci,

b) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k nájmom nehnuteľného majetku,

c) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré sa svojím obsahom alebo dosahom dotýkajú významných záujmov obce v oblasti životného prostredia.

(3) Orgány obecnej samosprávy pri vzájomnej spolupráci uplatňujú zásady:

a) Jednota zodpovednosti a právomoci : Každý organizačný článok a každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej zodpovednosti a každý má zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.

b) Kolegialita a vzájomná pomoc : Vychádzajúc z jednotného záujmu podporovať rozvoj obce a skvalitňovanie činnosti jej samosprávy, platí pre všetky orgány, organizačné jednotky i zamestnancov všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.

c) Rešpektovanie odbornosti: Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného pracovníka.

d) Voľné určenie foriem spolupráce: Okrem prípadov, ktoré sú upravené vnútornými predpismi, sa formy spolupráce záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k dosahovanému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudských i materiálnych zdrojov.

e) Externá spolupráca: Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek obce nestačia na uspokojenie potrieb obce alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov obce a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.

 _______________________


8 ) Napr. § 10 ods.2, § 11, ods.4, § 13 ods.1, 4, 5, 6 až 8, § 14, ods.3, § 15, § 16, § 17, § 18 až 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9 ) § 13 ods.4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_______________________________________________________________________________________________________________

§ 10 Vonkajšie vzťahy

(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona 10) starosta.

(2) V medziach zákona 11) a v súlade s osobitným poverením starostu 12) je oprávnený vystupovať v mene obce aj zástupca starostu.

(3) Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z organizačných predpisov.

(4) Príslušní vedúci zamestnanci (vedúci organizačných jednotiek bez právnej subjektivity) sú oprávnení v medziach organizačných predpisov vystupovať v mene zverených organizačných jednotiek.

(5) Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných predpisov.

§ 11 Majetok obce Prievaly

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2) Obec hospodári so svojim majetkom samostatne, alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

(4) Majetok obce Prievaly  využíva obec najmä:

 • na verejné účely  

 • na výkon samosprávy obce. 

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí.

__________________

10 ) § 13 ods.1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11 ) § 13b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
12) § 13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
______________________________________________________________________________________________________________

(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(7) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad v Prievaloch v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 12 Čestné občianstvo obce Prievaly

 (1) Verejné ocenenie "Čestný občan obce Prievaly" udeľuje obecné zastupiteľstvo fyzickej osobe, ktorá sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o hospodársky, sociálny, kultúrny alebo duchovný rozvoj obce, jej propagáciu a šírenie dobrého mena, alebo ktorá vo vzťahu k našej obci obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

(2) Verejné ocenenie "Čestný občan obce Prievaly" môže byť udelené len osobe, ktorá sa v obci trvale nezdržiava, a spravidla pôsobila na území obce. Čestný občan obce Prievaly obdrží listinu obce Prievaly opatrenú pečaťou obce. Podpisuje ju starosta obce.

(3) Čestné občianstvo sa udeľuje najviac jedenkrát za volebné obdobie pri významných jubileách obce Prievaly.

§ 13 Cena obce Prievaly

Obec udeľuje nasledovné ocenenie:

(1) Cenu obce Prievaly (ďalej len „cena obce”) udeľuje obecné zastupiteľstvo:

a) za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, vzdelávacej a verejnoprospešnej činnosti,

b) za významný prínos k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju obce, za jej propagáciu doma i v zahraničí,

c) za činnosť pri záchrane ľudských životov a pri závažnom ohrození majetku obce a jej obyvateľov.

(2) Cenu obce predstavuje plaketa s erbom obce a jej udelenie môže sprevádzať peňažná odmena vo výške určenej uznesením obecného zastupiteľstva. O udelení ceny obce sa vydáva osvedčenie, ktoré okrem identifikácie oceneného obsahuje aj uvedenie dôvodu ocenenia podľa predchádzajúceho odseku. Cenu obce odovzdáva ocenenému slávnostným spôsobom starosta.

§ 14 Spoločné ustanovenia

 Predstavitelia orgánov obce a zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto štatútu povinní:

a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy,

b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy s obsahom tohto štatútu,

c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce alebo záujmy jej obyvateľov.

§ 15 Záverečné ustanovenia

 (1) Návrh VZN č.1/2015 - Štatút obce Prievaly zverejnený na ÚT: od 16.3.2015.

(2) VZN č. 1/2015 – Štatút obce Prievaly schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 30.3.2015, uznesením č.  5/2015.

(3) Schválené VZN č.1/2015 - Štatút obce Prievaly vyvesené na úradnej tabuli  obce Prievaly  dňa: 31.3.2015.

(4) VZN č.1/2015 - Štatút obce Prievaly  nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

(5) Dňom účinnosti tohto  VZN č.1/2015 - Štatút obce Prievaly sa zrušuje Štatút obce Prievaly, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v Prievaloch dňa 31.8.2007.

(6) Zmeny a  doplnky tohto VZN -  Štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Prievaly.

 príloha č. 1: Územie Obce Prievaly

Príloha č. 1 VZN č. 1/2015, ktorým sa vydáva Štatút Obce Prievaly:

 

ÚZEMIE OBCE PRIEVALY

 

príloha č. 2: Symboly Obce Prievaly – erb, vlajka, pečať

 Príloha č. 2 VZN č. 1/2015, ktorým sa vydáva Štatút Obce Prievaly:  SYMBOLY OBCE PRIEVALY

Symboly obce Prievaly  sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou   HR:P-162/2002.

 p005 1 00

 

Popis: je tvorený v červenom štíte rytier (sv. Juraj) v striebornom brnení a prilbe so zlatým  chocholom, sediaci v striebornom sedle strieborného skáčuceho koňa v zlatom postroji, pravicou držiaci zlatú kopiju poza koňa vbodnutú do šije zlatého draka  položeného v päte štítu.

 p005 1 01

Popis: Vlajka obce je v tvare obdĺžnika, pričom pomer šírky k výške je 2:3.
Pozostáva z troch základných farieb  (červená, biela a žltá) v pomere 3:2:1, ktoré tvoria päť pozdĺžnych pruhov následne vo farbe červenej (1/7), bielej (2/7), červenej (1/7), žltej (1/7) a červenej (2/7).
Ukončená je zástrihom (tzv. lastovičí chvost) , siahajúcej do 1/3 jej dĺžky.      

 p005 1 02

Popis: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRIEVALY.

príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Prievaly}

Príloha č. 3 VZN č. 1/2015, ktorým sa vydáva Štatút Obce Prievaly:

 

 

 

{/slider}


V Prievaloch, dňa 31.3.2015

                                                                                                        Tatiana Beňáková

                                                                                                          starostka obce