Prievaly
user icon         
 

Ing. Jana Petrášová

Starostka obce Prievaly

 Telefón:
 Mobil:
 E-mail:
+421 34 6599134
+421 918 494587
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   
(Podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb.)

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s:

  • funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
  • funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej
    orgánu má byť volený,
  • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

Volebné obdobie 2018 - 2022
Starostka: Tatiana Beňáková
 
Volebné obdobie 2014 - 2018
Starostka: Tatiana Beňáková
 
Volebné obdobie 2010 - 2014
Starostka: Tatiana Beňáková
 
Volebné obdobie 2006 - 2010
Starostka: Tatiana Beňáková
 
Volebné obdobie 2002 - 2006
Starostka: Tatiana Beňáková (od 31.10.2005)
Starosta: Ján Škrabák (do 19.6.2005)
 
Volebné obdobie 1998 - 2002
Starosta: Ján Škrabák
 
Volebné obdobie 1994 - 1998
Starosta: Ján Škrabák
 
Volebné obdobie 1990 - 1994
Starosta: Ján Škrabák

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Tlačivo – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare