Prievaly

Rozpočet obce 2023 - 2025

Viacročný rozpočet 2023 - 2025

Rozpočet obce 2022 - 2024

Viacročný rozpočet 2022 - 2024

Rozpočet obce 2019 - 2021

Viacročný rozpočet 2019 - 2021

Rozpočet obce 2017-2019

Názov súboru Veľkosť
Viacrocny rozpocet obce Prievaly 2017-2019 7.4 MB

 

Rozpočet obce 2016-2018

Bežné príjmy

Bežné príjmy Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
100 Daňové príjmy 308 890 308 700 308 700
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 232 320 232 320 232 320
111 003 Výnos dane z príjmov FO 232 320 232 320 232 320
120 Daňové príjmy - dane z majetku 52 326 52 136 52 136
121 001 Daň z pozemkov 34 000 33 700 33 700
121 002 Daň zo stavieb 17 900 18 010 18 010
121 003 Daň z bytov 426 426 426
130 Dane za tovary a špecifické služby 24 244 24 244 24 244
133 001 Za psa 844 844 844
133 003 Za nevýherné hracie prístroje 900 900 900
133 006 Za ubytovanie 600 600 600
133 012 Za užívanie verejného priestranstva 1 400 1 400 1 400
133 013 Za komunálne odpady a DSO 20 500 20 500 20 500
134 001 geologický prieskum 0 0 0
200 Nedaňové príjmy 138 681 138 800 138 760
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 73 884 75 284 75 284
211 003 Dividendy 0 1 400 1 400
212 002 Z prenajatých pozemkov 3 010 3 010 3 010
212 003 Z prenájatých nebyt.priesorov 70 874 70 874 70 874
- prenájom - zasad.,kvet. PZ,KD,DS 8 000 8 000 8 000
- prenájom Slovak Lines 7 600 7 600 7 600
- prenájom bytov BD 24, 413,414 36 122 36 122 36 122
- prenájom bytov BDS 139 19 152 19 152 19 152
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 60 546 60 566 60 566
221 004 Správne poplatky (rozkop., osved.č.,iné) 1 650 1 670 1 670
222 003 Pokuty - za porušenie predpisov 50 50 50
223 001 Za predaj služieb : 28 130 28 130 28 130
- kopírovanie, MR 1 000 1 000 1 000
- opatrovateľská služby v obci 120 120 120
- popl.za hrobové miesto 390 390 390
- popl.za služby NDS - odkázanosť 16 400 16 400 16 400
-poplatok za služby NDS- obsluž. činnos. 9 720 9 720 9 720
-prepravné E3450 500 500 500
223 002 Poplatok za MŠ -911 1 700 1 700 1 700
223 002 Poplatok za ŠK -950 900 900 900
223 004 Za služby-byty,pošta, kvetinárstvo,PZ 6 300 6 300 6 300
223 004 Za služby- BDS 139 (voda,plyn,elektr.) 21 816 21 816 21 816
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 0 0 0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 40 30 30
243 Úrok z finanč.hospodárenia 40 30 30
290 Iné nedaňové príjmy 4 211 2 920 2 880
292006 Príjem z náhrad poistného plnenia 1 100 178 138
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier 0 0 0
292012 Príjmy z dobropisov 500 500 500
292017 Vratky 116 69 0 0
292019 Príjmy z refundácie-CO 242 242 242
292027 Iné príjmy 300 0 0
292027 Fin.zábezpeka - LD 1 000 1 000 1 000
292027 Fin.zábezpeka BD - 24,413,414 1 000 1 000 1 000
300 Granty a transfery 219 929 225 000 225 040
311 Granty 100 100 100
311 Dary 100 100 100
312 Transfery v rámci verejnej správy 219 829 224 900 224 940
312 001 T8 - hmotná núdza deti 100 100 100
312 001 T18 - vojnové hroby 33 35 35
312 001 T999- rodinné prídavky 100 0 0
312 001 T 201 - zo MP SVaR soc.služby 107 520 130 560 130 560
312 001 T99- chránená dielňa ÚPSVaR - 412 § 60 6 300 0 0
312 001 T -ÚPSVaR- § 54 9 360 0 0
312 001 T 222 , 11T2 - ÚPSVaR - § 50 628 0 0
312 007 Réžia ŠJ - 960 24 000 24 000 24 000
312 012 T 1-materská škola 2 068 1 661 1 690
312 012 T3 - matrika 1 870 1 870 1 880
312 012 T4 -KŠÚ - SZP žiakov - nenorm.FP 0 0 0
312 012 T5- miestne komunikácie 43 44 45
312 012 T6 - REGOP 325 330 330
312 012 T7 - životné prostredie 92 100 100
312 012 T14- asistent učiteľa - nenorm. FP 2 000 0 0
312 012 T11 - školstvo - normatívne FP 61 960 63 000 63 000
312 012 T12- voľby 800 500 500
312 012 Transfer hasiči 2 000 2 000 2 000
312 012 T22- školstvo - vzdeláv.poukazy-nenorm. 630 700 700
Bežné príjmy spolu 667 500 672 500 672 500

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
200 Nedaňové príjmy 1 000 0 0
230 Kapitálové príjmy 1 000 0 0
233 001 Z predaja pozemkov 1 000 0 0
300 Granty a transfery 0 0 0
322 Transfery vrámci verejnej správy 0 0 0
322001 KT miestne komunikácie 0 0 0
322001 KT kamerový systém 0 0 0
322001 KT rekonštrukcia PZ 0 0 0
322001 KT rekonštrukcia námestie 0 0 0
322001 KT kanalizácia stoka 0 0 0
322001 KT telocvičňa 0 0 0
322001 KT detsk. špr. a oddych.areál 0 0 0
322001 KT aut.čakárne a park. 0 0 0
322 001 0 0 0
Kapitálové príjmy spolu 1 000 0 0
Príjmy finančných operácií Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
400 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 34 500 0 0
450 Z ostatných fin. operácií 34 500 0 0
43 453000 Prevod nevyč. FP multif .ihrisko 28 603 0 0
46 454001 Rezervný fond 5 897 0 0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0
510 Tuzem. úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0
513002 0 0 0
Príjmy finančných operácií spolu 34 500 0 0
Príjmy Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
Bežné príjmy 667 500 672 500 672 500
Kapitálové príjmy 1 000 0 0
Príjmy finančných operácií 34 500 0 0
Príjmy spolu 703 000 672 500 672 500

Bežné výdavky

Bežné výdavky Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
01 Všeobecné verejné služby 152 106 149 351 141 091
01.1.1.6 Obec - správa obce 131 931 130 231 125 131
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn. 55 140 55 140 55 140
111 611000 mzda (T5 + T7 MK, ŽP) 140 140 140
611000 mzda obec 55 000 55 000 55 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 20 381 20 381 20 381
621000 ZP 5 520 5 520 5 520
625001 OúC -SP nemocenské 772 772 772
625002 OúC -SP starobné 7 720 7 720 7 720
625003 OúC -SP invalidné 1 655 1 655 1 655
625004 OúC -SP nezamestnanecké 552 552 552
625005 OúC -SP úrazové 442 442 442
625006 OúC - SP RFS 2 620 2 620 2 620
627000 Poistné DDP 1 100 1 100 1 100
630 Tovary a služby 50 830 49 130 44 130
631 Cestovné náhrady 100 100 100
631 001 Tuzemské 100 100 100
632 Energie, voda a komunikácie 8 150 8 150 8 150
632 001 Energie (elektrina, plyn) 5 500 5 500 5 500
632 002 Vodné, stočné 500 500 500
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby 1 950 1 950 1 950
632 004 internet 200 200 200
633 Materiál 9 220 10 720 5 720
633 001 Interiérové vybavenie 3 000 5 000 0
633 002 výpočtová technika 100 100 100
633 003 Telekomunikačná technika 50 50 50
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. 1 000 500 500
111 633 006 všeob.material 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál 1 800 1 800 1 800
633 006 všeob.mat. - Priev.spravodajca 320 320 320
633 009 Knihy, časopisy, noviny 200 200 200
633 013 softver 1 300 1 300 1 300
633 010 Pracovné odevy, obuv 50 50 50
633 016 Reprezentačné 1 400 1 400 1 400
633 019 Kom.inf.-prenos dát 0 0 0
634 Dopravné - obecné auto 2 300 2 300 2 300
634 001 Palivo, mazivá, oleje 1 300 1 300 1 300
634 002 Servis, údržba, opravy 500 500 500
634 003 Poistenie 400 400 400
634 005 Karty, známky, poplatky 100 100 100
635 Rutinná a štandartná údržba 5 900 3 900 3 900
635 004 Prevádz. prístrojov, zariadení 900 900 900
635 006 Budov, objektov, častí 5 000 3 000 3 000
636 Nájomné za nájom - priečinok pošta 0 0 0
637 Služby 25 160 23 960 23 960
637 001 školenie , semináre 1 500 1 500 1 500
637 002 súťaže a kultúrne podujatia 1 300 1 300 1 300
637 003 Propagácia, reklama, inzercia 200 200 200
637 004 Všeob. služby -revízie, účtov. Ver.obs. 8 000 8 000 8 000
637 005 špecialne služby (GP,SD,VO) 2 000 2 000 2 000
637 005 špec.služby - audit 900 900 900
637 012 Poplatky a odvody -bankové 1 200 1 200 1 200
637 014 Stravovanie 1 500 1 500 1 500
637 015 Poistné - budovy 1 100 1 100 1 100
637 015 Poistné - všeob.zodp. za škodu 100 100 100
637 016 Prídel do sociálneho fondu 550 550 550
637 023 Kolkové známky (LV) 100 100 100
637 026 Odmeny -poslanci,komisie 2 700 2 700 2 700
637 027 Odmeny - DoVP 2 800 2 800 2 800
637 031 pokuty a penále 1 200 0 0
637 035 daň z úroku v bankách 10 10 10
641 Transfery v rámci verejnej správy 200 200 200
641 009 BT Mestu Senica - CVČ 200 200 200
642 Transfery neziskovým PO a jednotlivcom 5 380 5 380 5 280
642006 člen.pr.-ZMOS,ZOZO,ZMO, Podhoran 900 900 900
642009 BT- ZO Jednota dôchodcov 250 250 250
642009 BT nepod.subj.- PZ Kamenec člen. 50 50 50
642014 BT jednotlivcom 4 180 4 180 4 080
príspevok pri jubileu dôchodci 500 500 500
príspevok na stravu dôchodcom 2 000 2 000 2 000
príspevok pri nar.deťaťa 480 480 480
prísp.pre soc.znev.občanov -cestovné 1 200 1 200 1 100
01.1.6.0 (160) Všeobecné verejné služby-voľby 800 500 500
620 Odvody do poisťovní 20 40 20
621000 odvody ZP - voľby T12 20 40 20
633 Materiál 220 220 220
633001 cestovné - voľby 50 50 50
632001 energie- voľby 50 40 40
632003 poštovné a telekom. Služby- voľby 20 20 20
633 006 Všeobecný materiál 30 30 30
633016 občerstvenie pre komisiu 50 60 60
634 001 PHM voľby 20 20 20
637 Služby 560 240 260
637007 cestovné náhrady - voľby 0 0 0
637012 vyúčtov.volieb -vratka 0 0 0
637 014 Stravovanie 160 80 60
637 026 odmeny pre komisiu T12 400 160 200
637 027 DoVP- voľby T12 0 0 0
01.1.2.0 (120) REGOP -Evidencia obyvateľstva obce 325 330 330
610 Mzdy, platy, 245 250 250
611000 mzdy 245 250 250
620 Poistné a príspevky do poisťovní 80 80 80
621000 ZP 24 24 24
625001 SP- nemocenské 2 2 2
625002 SP- starobné 33 33 33
625003 SP- invalidné 7 7 7
625004 SP- nezamestnanecké 2 2 2
625005 SP- úrazové 2 2 2
625006 SP- RFS 10 10 10
632 Poštovné a telekom.služby 0 0 0
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby 0 0 0
633 Materiál 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál 0 0 0
01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika) 1 870 1 870 1 880
610 Mzdy, platy 860 860 865
611000 mzdy matrika T3 860 860 865
620 Poistné a príspevky do poisťovní 280 280 280
621000 ZP - matrika T3 80 80 80
625001 SP- nemocenské T3 12 12 12
625002 SP- starobné T3 112 112 112
625003 SP- invalidné T3 24 24 24
625004 SP- nezamestnanecké T3 8 8 8
625005 SP- úrazové T3 6 6 6
625006 SP- RFS T3 38 38 38
632 Energie 245 245 200
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby 245 245 200
633 Materiál 385 385 435
633001 Interiérové vybavenie 200 0 0
633002 výpočt.technika 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál 185 385 435
637 Služby 100 100 100
637013 Ošatné 100 100 100
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 17 180 16 420 13 250
651 Splácanie úrokov v tuzemsku 17 180 16 420 13 250
651 002 úrok z úveru Prima 2012 2 200 2 000 0
651 003 úroky ŠFRB - 24 8 300 8 000 7 730
651 003 úroky ŠFRB - OTP - 413,414 2 480 2 400 2 310
651 003 úroky ŠFRB - BDS 139 4 000 3 820 3 010
651 004 úroky lízing auta 200 200 200
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 500 5 500 5 500
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 5 500 5 500 5 500
632 Energie, voda a komunikácie 1 300 1 300 1 300
632 001 Energie 1 200 1 200 1 200
632 002 Vodné, stočné 100 100 100
633 Materiál 2 200 2 200 2 200
633004 prev.str.príst.zar. KZ 111 1 000 1 000 1 000
633 006 Všeobecný materiál 200 200 200
633 010 Pracovné odevy, obuv KZ 111 1 000 1 000 1 000
634 Dopravné 1 000 1 000 1 000
634 001 Palivo, mazivá, oleje 400 400 400
634 002 Servis, údržba, opravy 200 200 200
634 003 Poistenie 400 400 400
635 Rutinná a štandardná údržba 740 740 740
635 004 prev. strojov, prístrojov, zar. 100 100 100
635 006 Budov, objektov, častí 640 640 640
637 Služby 260 260 260
637 001 Školenia, kurzy, semináre 100 80 80
637 002 súťaže a požiarnické akcie 160 180 180
637 004 Všeobecné služby 0 0 0
04 Ekonomická oblasť 24 963 4 500 4 500
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (ÚPSVaR 50, 54, 60 -CHD) 20 463 0 0
11T2 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyr. 16 175 0 0
611000 Mzdy 16 175 0 0
620 Poistné a príspevky do poisťovní 4 175 0 0
621000 ZP - 1 200 0 0
625001 SP- nemocenské 168 0 0
625002 SP- starobné T9 1 680 0 0
625003 SP- invalidné T9 360 0 0
625004 SP- nezamestnanecké T9 120 0 0
625005 SP- úrazové T9 96 0 0
625006 SP- RFS T9 551 0 0
633 Materiál 113 0 0
633 006 Všeobecný materiál 0 0 0
633 010 Pracovné odevy, obuv 113 0 0
637 Služby 0 0 0
637 015 poistenie osôb 0 0 0
04.5.1 Cestná doprava 4 500 4 500 4 500
633 Materiál 1 200 1 200 1 200
633004 MK -náriadie, doprav.značky 200 200 200
633 006 Všeobecný materiál 1 000 1 000 1 000
635 Rutinná a štandardná údržba 2 500 2 500 2 500
635 006 údržba ciest, chodníkov 2 500 2 500 2 500
637 Služby 800 800 800
637 004 Všeobecné služby 0 0 0
637005 špeciálne služby - značenie 800 800 800
05 Ochrana životného prostredia 23 950 23 950 23 950
05.1.0 Nakladanie s odpadmi KO (510) 20 500 20 500 20 500
637 Služby 20 500 20 500 20 500
637 004 Všeobecné služby - likvid.odpadov 20 500 20 500 20 500
05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami (520) 1 000 1 000 1 000
635 Údržba 1 000 1 000 1 000
635 004 Údržba zariadení 1 000 1 000 1 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - verejná zeleň 2 450 2 450 2 450
633004 Prevádzkové stroje -kosačka, píla 250 250 250
633 006 všeobecný material 400 400 400
633015 PHM kosačka, píla 350 350 350
635004 údržba prev.strojom verejná zeleň 300 300 300
637004 všeobecné služby - deratizácia 150 150 150
637 027 DoVP -kosenie 1 000 1 000 1 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť 26 071 26 071 26 071
06.4.0 Verejné osvetlenie 8 150 8 150 8 150
4900 632 Energie, voda a komunikácie 8 050 8 050 8 050
632 001 Energie 8 000 8 000 8 000
632 003 SMS 50 50 50
635 Rutinná a štandardná údržba 100 100 100
635 006 Budov, objektov, častí 100 100 100
06.6.0.0 Bytové jednotky č. 24,413,414, 17 421 17 421 17 421
630 Energie 7 300 7 300 7 300
632 001 energie byty 1 000 1 000 1 000
632 002 voda byty 5 000 5 000 5 000
633 004 zariadenie byty - sporák,kotol 1 000 1 000 1 000
633 006 všeobecný material 300 300 300
635 Rutinná a štandardná údržba 500 500 500
635 006 Budov, objektov, 500 500 500
637 Tovary a služby 3 300 3 300 3 300
637 004 revízie byty 1 200 1 200 1 200
637 015 poistenie bytovky 1 100 1 100 1 100
637 018 zábezpeka byty - vratka 1 000 1 000 1 000
637 Prevod do fondu opráv 6 321 6 321 6 321
637020 Tvorba fondu opráv-0,7% 6 321 6 321 6 321
06.2.0.0 Spoločný stavebný úrad - rozvoj obcí 500 500 500
641 Transfér v rámci verejnej správy 500 500 500
641 009 Spoločný stavebný úrad+ SSÚ MK 500 500 500
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 22 680 18 680 18 680
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť (827) 1 200 1 200 1 200
633 Materiál 1 200 1 200 1 200
633006 všeob.material 200 200 200
635006 údržba pomníka 1 000 1 000 1 000
08.2.0.9 Knižnica (829) 30 30 30
633 Materiál 30 30 30
633009 nákup kníh 30 30 30
08.2.0.0 Ostatné kultúrne služby (820) 18 000 14 000 14 000
632 energie 5 100 5 100 5 100
632001 energie - KD 5 000 5 000 5 000
632002 voda - KD 100 100 100
633 Materiál 4 500 5 300 5 300
633001 inter.vybavenie 2 700 3 500 3 500
633 006 Všeobecný materiál KD 1 500 1 500 1 500
633 004 prev.str. 300 300 300
635 Údržba 5 000 1 000 1 000
635 006 údržba budovy KD 5 000 1 000 1 000
637 Služby 3 400 2 600 2 600
637 002 Kultúrne podujatia 2 700 2 400 2 400
637 004 revízie KD 700 200 200
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 700 700 700
633 Materiál 0 0 0
633 004 rozhlasová ústredňa 0 0 0
635 Rutinná a štandardná údržba 500 500 500
635 006 Údržba MR 500 500 500
637 Služby 200 200 200
637 012 poplatky Rohlas a televízia,SOZA 200 200 200
08.4.0 Dom smútku a cintorín (840 ) 1 950 1 950 1 950
632001 energie DS 600 600 600
632002 vodné DS 350 350 350
633006 všebecný material 500 500 500
635 006 údržba DS 500 500 500
08.1.0.0 Rekreačné a športové služby 800 800 800
632001 energie 300 300 300
633006 všeobec.material 200 200 200
635006 údržba budovy 200 200 200
637002 súťaže a šport. podujatia 100 100 100
09 Vzdelávanie 148 359 143 469 143 469
09.1.1.1 Predškolská výchova (Materská škola) 34 100 34 100 34 100
610 Mzdy 23 000 23 000 23 000
111 611000 mzdy MŠ T1 2 068 1 870 1 880
111 611000 mzdy MŠ prísp.učiteľom 0 0 0
41 611000 mzdy MŠ 20 932 21 130 21 120
620 Poistné a príspevky do poisťovní 8 439 8 439 8 439
621000 ZP 2 300 2 300 2 300
625001 SP- nemocenské 322 322 322
625002 SP- starobné 3 220 3 220 3 220
625003 SP- invalidné 690 690 690
625004 SP- nezamestnanecké 230 230 230
625005 SP- úrazové 184 184 184
625006 SP- RFS 1 093 1 093 1 093
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 400 400 400
630 Služby 2 661 2 661 2 661
631001 cestovné 40 40 40
632001 Energie 75 75 75
632002 Vodné, stočné 10 10 10
633001 inter.vybavenie 200 200 200
633006 Všeobecný materiál 400 400 400
625006 údržba budov a objektov 500 500 500
637001 školenie a semináre 20 20 20
637014 stravovanie 55% -teľ 650 650 650
637 016 Sociálny fond- tvorba 240 240 240
637 027 DoVP 526 526 526
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ) 64 590 63 700 63 700
610 Mzdy 37 377 36 500 36 500
111 611000 mzdy ZŠ 37 377 36 500 36 500
611000 mzdy ZŠ - príspevok učiteľom 0 0 0
620 Poistné a príspevky do poisťovní 14 125 14 125 14 125
621000 ZP - 3 810 3 810 3 810
625001 SP- nemocenské 535 535 535
625002 SP- starobné 5 340 5 340 5 340
625003 SP- invalidné 1 145 1 145 1 145
625004 SP- nezamestnanecké 380 380 380
625005 SP- úrazové 305 305 305
625006 SP- RFS 1 810 1 810 1 810
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 800 800 800
630 Tovary a služby 13 088 13 075 13 075
631001 cestovné náhrady 200 200 200
632 Energie, voda a komunikácie 4 200 4 200 4 200
632001 elektrická energia, plyn 3 500 3 500 3 500
632002 vodné, stočné 300 300 300
632003 telefóny, poštovné 400 400 400
633 Materiál 1 180 1 167 1 167
633001 interier.vybav. 100 100 100
633002 výpočtová technika 100 100 100
633003 telekomunikačná technika 0 0 0
633004 prev.prístroje a zar. 80 80 80
633006 všeobecný material 650 637 637
633009 učebnice,knihy 200 200 200
633010 pracovné odevy, obuv 50 50 50
635 Rutinná údržba 1 100 1 100 1 100
635004 údržba prevádz.zariad.techniky 100 100 100
635006 údržba budov, priestorov 1 000 1 000 1 000
637 Služby 6 408 6 408 6 408
637001 Školenia, kurzy, semináre 50 50 50
637003 Doména web stránky 50 50 50
637004 všeobecné služby, revízie 3 000 3 000 3 000
637014 stravovanie 1 100 1 100 1 100
637015 poistné počítačová trieda 198 198 198
637016 Socialny fond- tvorba 360 360 360
637027 DVP - vzdelávacie poukazy T22 630 700 700
637027 dohody o vykon.práce T11 1 020 950 950
09.5.0.0 Školský klub - 950 7 640 7 640 7 640
610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 5 350 5 350 5 350
611000 zvýšenie platov učiteľom 0 0 0
611000 mzdy Školský klub 5 350 5 350 5 350
620 Odvody do poisťovní 1 980 1 980 1 980
621000 odvody zdravotné poistenie ŠK 535 535 535
625001 SP- nemocenské 75 75 75
625002 SP- starobné 749 749 749
625003 SP- invalidné 161 161 161
625004 SP- nezamestnanecké 53 53 53
625005 SP- úrazové 43 43 43
625006 SP- RFS 254 254 254
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 110 110 110
630 Tovary a služby 310 310 310
633006 všeobecný material-hračky do šk 100 100 100
637014 stravovanie 160 160 160
637016 Socialny fond - tvorba 50 50 50
09.6.0.1 Školská jedáleň 960 pre MŠ 12 608 11 487 11 487
610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 6 900 6 900 6 900
41 611000 mzdy ŠJ 6 900 6 900 6 900
620 Odvody do poisťovní 2 543 2 543 2 543
621000 odvody na ZP - ŠJ 590 590 590
625001 SP- nemocenské 96 96 96
625002 SP- starobné 628 628 628
625003 SP- invalidné 207 207 207
625004 SP- nezamestnanecké 69 69 69
625005 SP- úrazové 55 55 55
625006 SP- RFS 766 766 766
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 132 132 132
630 Tovary a služby 3 165 2 044 2 044
632001 energie- plyn, elektrina 360 350 350
632002 vodné, stočné 45 45 45
633004 prevádzkové stroje 120 120 120
633006 všeobecný materiál 300 379 379
633010 pracovné odevy 90 100 100
633013 softvér 30 30 30
635004 údržba strojov a prístrojov 150 150 150
635006 údržba budov 1 500 300 300
637004 všeobecné služby, revízie 36 36 36
637 014 stravovanie 390 390 390
637016 Socialny fond- tvorba 69 69 69
637027 dohody o vykon.práce 75 75 75
09.6.0.2 Školská jedáleň 960 pre ZŠ, LD, ostatné 29 421 26 542 26 542
610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 16 100 16 100 16 100
41 611000 mzdy ŠJ 16 100 16 100 16 100
620 Odvody do poisťovní 5 936 5 936 5 936
621000 odvody na ZP - ŠJ 1 648 1 648 1 648
625001 SP- nemocenské 226 226 226
625002 SP- starobné 2 254 2 254 2 254
625003 SP- invalidné 483 483 483
625004 SP- nezamestnanecké 261 261 261
625005 SP- úrazové 229 229 229
625006 SP- RFS 427 427 427
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 408 408 408
630 Tovary a služby 7 385 4 506 4 506
632001 energie- plyn, elektrina 840 771 771
632002 vodné, stočné 105 105 105
633004 prevádzkové stroje 280 280 280
633006 všeobecný materiál 700 700 700
633010 pracovné odevy 210 200 200
633013 softvér 70 70 70
635004 údržba strojov a prístrojov 350 350 350
635006 údržba budov 3 500 700 700
637004 všeobecné služby, revízie 84 84 84
637 014 stravovanie - 55 % -teľ 910 910 910
637016 Socialny fond- tvorba 161 161 161
637027 dohody o vykon.práce 175 175 175
10 Sociálne zabezpečenie 184 967 184 600 184 660
10.1.2.2 Zariadenie sociálnych služieb - Láskavé dlane 184 767 184 500 184 560
610 Mzdy 100 000 100 000 100 000
111 611000 mzdy BDS T201 82 300 95 000 95 000
41 611000 mzdy 17 700 5 000 5 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní 36 450 36 450 36 450
111 621000 ZP - zdravotné T 201 8 230 8 230 8 230
41 621000 ZP - zdravotné 1 770 1 770 1 770
111 625001 SP- nemocenské T201 1 152 1 152 1 152
41 625001 SP- nemocenské 247 247 247
111 625002 SP- starobné T 201 11 522 11 522 11 522
41 625002 SP- starobné 2 478 2 478 2 478
111 625003 SP- invalidné T201 2 469 2 469 2 469
41 625003 SP- invalidné 531 531 531
111 625004 SP- nezamestnanecké T201 823 823 823
41 625004 SP- nezamestnanecké 177 177 177
111 625005 SP- úrazové 201 658 658 658
41 625005 SP- úrazové 141 141 141
111 625006 SP- RFS T201 3 882 3 882 3 882
41 625006 SP- RFS 870 870 870
627000 DDS - dôchodkové pripoistenie 1 500 1 500 1 500
630 Tovary a služby 48 317 48 050 48 110
632 Energie, voda a komunikácie 18 400 18 400 18 400
632001 elekt.,plyn 15 120 15 120 15 120
632002 voda 2 500 2 500 2 500
632003 Poštovné a telekomunikačné služby 780 780 780
633 Materiál 6 250 6 250 6 250
633001 interiérové vybavenie 1 000 1 000 1 000
633003 telekomunikačná technika 0 0 0
633004 prevádz.zariadenie 1 600 1 600 1 600
633006 všeobecný material 3 000 3 000 3 000
633009 knihy, časopisy, noviny 50 50 50
633010 pracovné odevy, obuv 400 400 400
633015 palivá ako zdroj energie - generátor 100 100 100
633016 reprezentačné 100 100 100
634 Dopravné 1 417 1 417 1 417
634001 palivo, mazivá, oleje 600 600 600
634002 servis, údržba, opravy 250 250 250
634003 poistenie 467 467 467
634005 karty, známky, poplatky 100 100 100
635 Rutinná a štandardná údržba 1 000 1 000 1 000
635006 údržba budovy 1 000 1 000 1 000
637 Služby 21 250 20 983 21 043
637001 Školenia, kurzy, semináre 350 180 180
637 002 Kultúrne a športové podujatia 223 126 186
637004 všeobecné služby (KO,účt.,iné,revízie) 3 000 3 000 3 000
637005 špecialne služby-výťah 1 300 1 300 1 300
637011 posudk.činnosť- SÚ 250 250 250
637014 stravovanie 55% 5 000 5 000 5 000
637015 poistenie BDS 351 351 351
637016 prídel do sociálneho fondu 1 350 1 350 1 350
637017 provízia za gastrolístky 20 20 20
637018 finančná zábezpeka BDS-vrátenie 1 000 1 000 1 000
637020 tvorba fondu opráv LD-0,5% 2 886 2 886 2 886
637027 odmeny - DoVP 5 000 5 000 5 000
637035 DPH - lízing auta 520 520 520
0 0 0
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 200 100 100
642 Transfer jednotlivcom a neiskovým PO 200 100 100
111 633006 T8 HN -školské potreby 50 50 50
111 633006 T8 HN -stravovacie návyky 50 50 50
111 637037 nespotrebované HN deti- vratky 0 0 0
111 642024 Rodinné prídavky T999 100 0 0
111 642 026 Na dávku v HN(stravné,škol.pom.) 0 0 0
Bežné výdavky spolu 588 596 556 121 547 921

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
0 0
111 717001 Multif.ihrisko 28 603 0 0
41 717001 Multif.ihrisko 14 000 0 0
111 717001 kam.systém 0 0 0
41 717001 kam.systém 500 0 0
111 717002 rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 0 0 0
41 717002 rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 5 000 0 0
717002 prestavba skladových priestorov pre ŠJ 4 500 0 0
111 717002 rekonštrukcia námestia 0 0 10 979
111 717002 rekonštrukcia miestnej komunikácie 0 0 0
41 717002 rekonštrukcia miestnej komunikácie 1 000 0 50 000
717002 úprava kD 2 641 0 0
717002 rekonštrukcia chodníka pri Bistre 0 10 000 0
717002 DS - chlad.zariadenie 5 000 0 0
111 717001 dets.špot.a oddych.areál 0 0 0
111 717001 aut.čak. a park 0 0 11 856
111 717001 výstavba kanal.stoka 0 0 0
41 717001 výstavba kanal.stoka 0 0 20 000
717 001 telocvičňa 0 54 705 0
Kapitálové výdavky spolu 61 244 64 705 92 835
Výdavky finančných operácií Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 53 160 51 674 31 774
821 007 splátka istiny Prima BD č.24 6 730 7 000 7 300
821 007 splátka istiny OTP BD 413,414 10 100 10 200 10 000
821 007 splátka istiny SZRB BDS 139 12 500 12 500 12 500
821 005 splátka istiny Prima banka 20 000 20 000 0
2846 824 001 splátka istiny Lízing Auta 3 830 1 974 1 974
Výdavky finančných operácií spolu 53 160 51 674 31 774

Sumár

Sumár Rozpočet 2016 v € Rozpočet 2017 v € Rozpočet 2018 v €
Bežné príjmy 667 500 672 500 672 500
Kapitálové príjmy 1 000 0 0
Príjmy finančných operácií 34 500 0 0
Príjmy spolu 703 000 672 500 672 500
Bežné výdavky 588 596 556 121 547 921
Kapitálové výdavky 61 244 64 705 92 835
Výdavky finančných operácií 53 160 51 674 31 744
Výdavky spolu 703 000 672 500 672 500
Návrh rozpočtu zverejnený na ÚT a web.stránke Obce Prievaly : 01.12.2015
Rozpočet Obce Prievaly na roky 2016,2017 a 2018 prerokovaný na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa 16.12.2015, uznesením č.67/2015 :
A. Schvaľuje - Rozpočet obce na rok 2016,
B. Berie na vedomie - Viacročný rozpočet obce na roky 2017-2018.
Schválený rozpočet zverejnený: 17.12.2015
Tatiana Beňáková, starostka

 

Rozpočet obce 2014-2016

Názov súboru Veľkosť
Rozpocet_2014-2016-schvaleny 647.5 KB

Rozpočet obce 2013

Názov súboru Veľkosť
uprava c.1 prog.rozpoctu na rok 2013 569.82 KB
viacrocny rozpocet obce prievaly na roky 2013-2015 562.12 KB

Rozpočet obce 2012

Názov súboru Veľkosť
schvalena uprava c.1 rozpoctu 2012-2014 203.72 KB
viacrocny rozpocet obce prievaly na roky 2012-2014 248.05 KB

Rozpočet obce 2011

Názov súboru Veľkosť
uprava c.1 rozpoctu obce prievaly 2011 324.81 KB
uprava c.2 a c.3 rozpoctu obce prievaly 2011 365.42 KB
viacrocny rozpocet obce prievaly na roky 2011-2013 283.5 KB

Rozpočet obce 2010

Názov súboru Veľkosť
programovy rozpocet prievaly 2010-2012 317.56 KB
stanovisko k zaverecnemu uctu obce prievaly 2010 776.05 KB
viacrocny rozpocet obce prievaly na roky 2010-2012 244.65 KB
zaverecny ucet obce prievaly 2010 256.09 KB

Rozpočet obce 2009

Názov súboru Veľkosť
rozpocet obce prievaly na roky 2009-2011 384.25 KB
uprava c.1 rozpoctu obce prievaly 2009 121.07 KB
uprava c.2 rozpoctu obce prievaly 2009 174.03 KB

Rozpočet obce 2008

Názov súboru Veľkosť
rozpocet obce prievaly 2008 365.62 KB
stanovisko k zaverecnemu uctu 2008 obce prievaly 177.67 KB
uprava c.1 rozpoctu obce prievaly 2008 103.4 KB
uprava c.2 rozpoctu obce prievaly 2008 272.44 KB
viacrocny rozpocet obce prievaly 2008-2010 219.65 KB