Prievaly

V zmysle § 19 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinnosť do 31. januára 2012 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roka 2011.

Preto vyzývame daňovníkov,  u ktorých v priebehu roka 2011 nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie, stavebné povolenie, kolaudácia...), aby tieto zmeny ohlásili a podali daňové priznanie v termíne do 31. januára 2012 v úradných hodinách na obecnom úrade v Prievaloch (prípadne poštou na adresu Obce Prievaly).

 


 

Oznamujeme daňovníkom (vlastníkom, držiteľom psov), že v zmysle § 27 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je dňa 31. januára 2012 splatná daň za psa za zdaňovacie obdobie roka 2012. Daň vo výške 4,-€ (v rodinnom dome), 7,-€ (v bytovom dome) je splatná naraz bez vyrubenia platobným výmerom.

Uhradiť ju môžete v hotovosti v úradných hodinách do pokladne obce Prievaly, alebo prevodným príkazom na účet Obce Prievaly č. 2601413002/5600 (do položky správa pre adresáta treba uviesť meno, adresu poplatníka a druh poplatku).

 


 

Ďalej oznamujeme, že splatnosť poplatku za komunálny odpad na rok 2012 je dňa 31. marca 2012.

Uhradiť ho môžete v hotovosti v úradných hodinách do pokladne obce Prievaly, alebo prevodným príkazom na účet Obce Prievaly č. 2601413002/5600 (do položky správa pre adresáta treba uviesť meno, adresu poplatníka a druh poplatku).