Prievaly

Ministerstvo Obrany SR
Obvodný úrad vojenského obvodu Záhorie OBEC PRIEVALY
Obecný úrad Prievaly
906 34 Prievaly 189

 

Vec: Povolenie na vstup na územie Vojenského obvodu

 

     Vážený pán (pani) starosta (starostka)

     Dovoľte mi, aby som Vám na začiatku roku 2012 zaželal najmä pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote.

     Obraciam sa na Vás týmto listom z toho dôvodu, aby som informoval o spôsobe vydávania povolení na vstup na územie Vojenského obvodu Záhorie v najbližšom období. Ako iste viete na sklonku minulého roku bola do NR SR bývalým ministrom obrany SR predložená novela zákona NR SR č. 271/98 Z.z. o vojenských obvodoch. Najpodstatnejšou zmenou, ktorú by táto novela mala priniesť je to, že do určitých častí Vojenského obvodu Záhorie by bol umožnený vstup bez povolenia. Doteraz táto novelizácia zákona nebola schválená. Účinnosť týchto zmien by mala vstúpiť do platnosti od 1. júla 2012. Dovtedy budú povolenia na vstup na územie VO Záhorie vydávané tým istým spôsobom ako doteraz. Je preto na zvážení obyvateľov, či si toto povolenie budú vybavovať, alebo počkajú až do júla, kedy by mohli do vybratých častí VO bez povolenia (samozrejme až po schválení príslušnej novely zákona). Zároveň oznamujem, že z dôvodu plnenia iných úloh bude Obvodný úrad VO Záhorie vydávať povolenia na individuálnu rekreáciu vo VO Záhorie od 1. februára 2012.

     Žiadam Vás, pán (pani) starosta (starostka), aby ste s týmito skutočnosťami oboznámili obyvateľov vašej obce.

 

S pozdravom

                                                                                                              Pavol Škrha
                                                                                                           prednosta úradu