Prievaly

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly

Prievaly, 906 34 Prievaly

POZVÁNKA

Vážení členovia

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva obce Prievaly, ktoré sa uskutoční :

19.marca 2017 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

       v zasadačke Obecného úradu Prievaly

Program:       1. Prezentácia účastníkov od 13.15 do 14.00 hod

2. Privítanie a úvod

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa o činnosti PS za rok 2016

5. Správa o hospodárení za rok 2016

6. Správa účtovná závierka za rok 2016

7. Správa dozornej rady

8. Plán činnosti na rok 2017

9. Plán hospodárenia na rok 2017

10. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2016

11. Uznesenie

12. Rôzne – diskusia

13. Záver

Ing. Tibor Petráš,

predseda výboru PS

Účasť na valnom zhromaždení potrebná.

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa pri prezentácii preukázať občianskym preukazom a Vami podpísaným platným splnomocnením.