Prievaly

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sú  občania, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (rodinný dom, byt, pozemok),  príp. im zaniklo vlastníctvo k danej nehnuteľnosti, takisto občania, ktorým bolo vydané v roku 2016 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, či začali užívať drobnú stavbu, povinní podať na Obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017.

Je treba vypísať tlačivo a doložiť kópiu listu vlastníctva, stav vlastníctva k uvedenej nehnuteľnosti na katastri - k 31.12.2016.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, príp. stiahnuť tu: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

Občania, ktorí si v roku 2016 zaobstarali psa alebo tí, čo už psa nemajú, a platili zaňho daň, sú povinní takisto túto skutočnosť nahlásiť.

Občania, ktorým bol v roku 2016 pridelený preukaz ZŤP a zároveň sú vlastníci RD či bytu a majú v ňom aj trvalý pobyt, nech predložia preukaz na OÚ, majú nárok na polovičnú sadzbu dane za svoj RD či byt.

Všetky zmeny treba nahlásiť na Obecnom úrade, pani D. Pavlíkovej do 31.1.2017. Tel.: 034/6543280

Poplatky za komunálny odpad v roku 2017 ostávajú nezmenené: 120 l nádoba 1x vývoz-44 €,

120 l nádoba 2x vývoz-52 €, 240 l nádoba 1x vývoz-50 €,240 l nádoba 2x vývoz-60 €.

Občania v nájomných bytových  domoch platia za KO - 18,- € /osoba/rok.

Splatnosť poplatku za KO je do 31.3.2017.