Prievaly

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Záhrady-Rozšírenie vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie

26.09.2019
13.10.2019