Prievaly


Západoslovenská energetika, a.s.

Tím správy energetických zariadení Západ

Výzva

Západoslovenská energetika, a.s., ako správca energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie v súlade s ustanovením § 10 zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.

 

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozuju bezpečnosť aebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 36 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác  je 30.11.2012

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská energetika, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného zákona vyplývajúceho § 10 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú energetiku, a.s. na tel č. 033/5563251.

 

V Trnave 2.12.2011