Prievaly


OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI
Hollého 750, 905 01 Senica


Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy") sa na Vás opätovne aj v roku 2011 obracia s požiadavkou, aby ste Vám dostupnou formou (reláciou v miestnom rozhlase, vyvesením upozornenia na úradnej tabuli, v rámci rokovania obecných zastupiteľstiev a pod.) informovali všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosti vyplývajúce z ustanovení vyššie citovaného zákona.

V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy sú všetci vlastníci, užívatelia poľnohospodárskej pôdy povinní predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch využívaných pre poľnohospodársku výrobu, ako aj predchádzať šíreniu - burín na neobrábaných poľnohospodárskych pozemkoch. Ide o :
- pozemky v zastavaných územiach obcí (intravilán),
- pozemky mimo zastavaných území (extravilán), ktoré sú v osobnom vlastníctve,
- pozemky, ktoré boli vydané do náhradného užívania,
- pozemky, ktoré majú v prenájme poľnohospodárske organizácie, prípadne fyzické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve,
- pozemky, ktoré boli územným rozhodnutím a stavebným povolením určené na výstavbu, avšak stavby sa ešte nezačali realizovať.


Pre Vašu informovanosť považujeme za potrebné oboznámiť Vás s niektorými ustanoveniami zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy ako aj ďalšími súvisiacimi skutočnosťami:

* orgánmi štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a krajské a obvodné pozemkové úrady. Tieto inštitúcie majú zriadené svoje webové stránky s uverejnenými kontaktmi, na ktoré je možné nahlasovať zaburinené plochy.

Obvodný pozemkový úrad v Senici je možné ohľadom zaburinených pozemkov kontaktovať
-písomne na adrese: Hollého 750, Senica,
-mailovou poštou na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
-telefonicky: 034/6965335

* zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy obsahuje ustanovenia, podľa ktorých správne orgány riešia porušenia tohto zákona, teda aj porušenie povinností likvidácie a šírenia buriny. V § 25 je upravený postup správneho orgánu voči fyzickým osobám a v § 26 voči právnickým osobám resp. fyzickým osobám - podnikateľom. Zároveň je stanovená výška peňažnej sankcie pre toho, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, a to pre fyzické osoby až do výšky 332 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov od 166 € do 33 194 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

V priebehu roka 2010 vykonal Obvodný pozemkový úrad v Senici z vlastného podnetu ako aj z podnetu občanov vo viacerých katastrálnych územiach okresov Senica a Skalica kontroly zaburinenosti a obhospodarovania pozemkov za účasti zástupcov užívateľov pôdy ako aj zástupcov samosprávy. Na základe uskutočnených miestnych šetrení môže tunajší úrad konštatovať, že uložené nápravné opatrenia za účelom odstránenia zistených nedostatkov sa darilo lepšie odstraňovať v tých obciach, v ktorých boli starostovia nápomocní správnemu orgánu.

Nakoľko aj v tomto roku bude Obvodný pozemkový úrad v Senici vykonávať kontroly starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zamerané na zaburinenosť, s ohľadom na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť v danej veci.

S pozdravom

 


JUDr. Miroslava Šimková v.r.
riaditeľka