Prievaly


Vážení spoluobčania,


Upozorňujeme Vás, že občania ako fyzické osoby nesmú vypaľovať porasty, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu podľa Zák. č. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred požiarmi. V prípade jeho porušenia sa občan dopúšťa priestupku podľa citovaného zákona a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 332 €.
Aj keď kontrolovaným spaľovaním odpadov pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti nevzniká priama škoda alebo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a životov, je celá obec a okolie obťažované splodinami horenia.


Upozorňujeme, že likvidáciu odpadov spaľovaním zakazuje zákon č. 223/1992 Zb. z. o odpadoch v znení zák. č. 24/2004 Z. z. a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Preto je zakázané spaľovanie akýchkoľvek odpadov na území obce.
Upozorňujeme Vás, že spaľovanie plastových fliaš nielen na otvorenom ohnisku, ale i v sporákoch, kachliach alebo v kotloch je prísne zakázané, lebo pri ich spaľovaní unikajú do ovzdušia a spádom aj do pôdy nebezpečné, rakovinotvorné látky - dioxíny, ktoré ohrozujú životy každého z nás. Plastové fľaše patria do zberu.


Veríme, že pochopíte potrebu dodržiavania uvedených zákazov, čím prispejete k zlepšeniu životného prostredia, medziľudských vzťahov a vyhnete sa správnemu konaniu a prípadným sankciám.


Tatiana Beňáková
starostka obce