Prievaly

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru v Senici

V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI ZÁKONA č. 314/2001 Z. z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 121/2002 Z. z.

 

O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ neskorších predpisov

vzhľadom na miestne klimatické podmienky 

a zvýšený výskyt požiarov trávnatých porastov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v prírodnom prostredí, na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Senica,

ktorý platí od 19. 03. 2012 – až do odvolania.

 

     Pri využívaní lesa verejnosťou je každý povinný dodržiavať ustanovenia § 30 a 31 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Na lesných pozemkoch je všeobecne zakázané najmä:

-          zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,

-          používať otvorený plameň,

-          vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov,

a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aj: 

-          fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.


     Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiarov lesa je povinný plniť opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v súlade s § 4 písm. b), § 6b a § 14 ods. 1 písm. e) a n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

                                                                                                                     
            pplk. Ing. Miroslav Maca v.r.                                                              
                                                                                                                 
                           riaditeľ