Prievaly

Rozhodnutie na začatie územného konania o umiestnení stavby-Lokalita Pod hájom SO rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie

07.07.2020
23.07.2020